South Carolina Medical Power of Attorney Form

Email PDF

Email Power of Attorney Document

The South Carolina medical fullmaktsformuläret är ett dokument som en huvudman skulle använda för att ge befogenheter till en agent så att denne kan fatta beslut för huvudmannen i händelse av att huvudmannen blir oförmögen till den grad att han eller hon inte längre kan kommunicera sina vårdval. Huvudmannen kan välja, och kan, begränsa eller begränsa någon av de befogenheter som de önskar.

Huvudmannen bör diskutera sina vårdval med sitt valda ombud. De bör också noggrant granska hela dokumentet innan det fylls i, för att se till att alla aspekter är helt och hållet förstådda. Om huvudmannen inte förstår något av dokumentet kan de välja att kontakta en advokat för att få en bättre förståelse av dokumentet innan de förbinder sig till det.

Detta dokument måste undertecknas av två vittnen ELLER det måste bekräftas av en licensierad notarie. Dokumentet kan också återkallas när som helst efter huvudmannens gottfinnande. Detta kan ske genom att lämna ett skriftligt meddelande till ombudet/erna och få det överlämnat eller delgivet till ombudet/erna.

Steg 1 – Information om dokumentet –

 • Den huvudansvarige bör ladda ner dokumentet och läsa igenom det helt och hållet innan han/hon fyller i det.

Steg 2 – Utseende av ombud – Huvudmannen kan utse sitt ombud genom att ange följande information:

 • Inför huvudmannens namn
 • Inför ombudets namn
 • Adress
 • Adress till ombudet
 • Hemtelefonnummer till ombudet
 • Arbetstelefonnummer
 • Mobiltelefon

Steg 3 – Utseende av efterföljande ombud – Huvudmannen, i händelse av att det ursprungliga ombudet skulle bli oförmöget eller ovilligt att agera för deras räkning, kan också välja efterföljande ombud som ska tjänstgöra efter varandra. Ange efterträdare i den ordning som huvudmannen vill att de ska tjänstgöra – Ange följande:

 • Första ersättningsombudets namn –
 • Adress
 • Hemtelefon
 • Arbetstelefon
 • Mobiltelefon
 • Och
 • Och
 • Tvåa ersättningsombudets namn –
 • Adress
 • Hemtelefon Telefon
 • Arbetstelefon
 • Mobiltelefon
 • Den huvudansvarige bör läsa det återstående stycket om efterträdare

Steg 4 – Avsnitt med rubriker – Den huvudansvarige bör läsa alla följande rubriker:

 • Gångsdatum och varaktighet
 • HIPPA-auktorisation
 • Agentens befogenheter (läs även A till E i denna kategori)
 • I avsnitt E – Huvudmannen får begränsa. begränsa eller eliminera någon av de angivna befogenheterna

Steg 5 – Organdonation – Uppdragsgivaren måste parafera endast ett av följande alternativ:

 • Det är tillåtet för ombudet att –
 • ELLER
 • inte -godkänna donationen av alla eller några vävnader eller organ i syfte att genomföra en transplantation
 • Läs följande två rubriker:
 • Förklaring av önskemål om livstestamente
 • Förklaring av önskemål om livsuppehållande behandling

Steg 6 – Beslut om livsuppehållande behandling –

Läs följande tre stycken:

 • Läs följande tre stycken:
 • Förklaring om livstestamente
 • Läs följande tre stycken. Välj endast ett genom att parafera den föregående raden på följande sätt:

  • Avtalsrätt för ombudet
  • OR
  • Direktiv om att avstå från eller avbryta behandling
  • OR
  • Direktiv om maximal behandling

  Steg 7 – Uttalande om önskemål om sondmatning – Skriv endast ett av följande tre stycken med initialerna:

  • Ansvarsfrihet för ombudet
  • OR
  • Och
  • Villkor om att hålla inne eller avbryta behandlingen
  • OR
  • Och
  • Villkor om maximal behandling

  Steg 8 – Administrativt Bestämmelser –

  • Den huvudansvarige måste läsa detta avsnitt om beslut om återkallelse

  Steg 9 – Underskrifter – Måste bevittnas av vittnen eller bekräftas av en auktoriserad notarie:

  • Datum för huvudmannens underskrift och information i formatet dd/mm/åå
  • Inför huvudmannens nuvarande adress
  • Huvudmannens underskrift
  • Huvudmannens utskrivna namn

  Steg 10 – Vittnesbekräftelse – Om huvudmannen väljer två vittnen för att underteckna dokumentet, måste vittnena läsa stycket om intyg innan de lämnar information:

  • Vittnesnummer 1
  • Underskrift
  • Datum
  • Trycknamn
  • Telefon
  • Adress
  • Och
  • Vittnesnummer 2
  • Underskrift
  • Datum
  • Skriv ut namn
  • Telefon
  • Adress
  • eller –

  Notarieföring –

  • Om uppdragsgivaren väljer att låta en licensierad notarie bekräfta, När notarien har bevittnat alla nödvändiga signaturer, ska notarien fylla i den information som krävs för bekräftelsen och även anbringa sitt officiella sigill

  .

  Lämna ett svar

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.