Medicare för minderåriga

Medicare Set-Aside Blogon oktober 26, 2010
Postat av

Frågor:

1) Hur får en minderårig rätt till Medicare?
2) Hur länge behåller de sin rätt?
3) När börjar rätten till sjukpenning (dvs. automatiskt vid 18 års ålder, efter ansökan eller när som helst i livet)?
4) Blir de berättigade till sjukpenning på grund av sin ålder?

RÄTTIGHET:

För att vara berättigad till Medicare (avdelning XVIII i socialförsäkringslagen) måste en person 1) vara berättigad till förmåner enligt avdelning II i socialförsäkringslagen (SSDI-förmåner) och 2) uppfylla vissa andra villkor. En person kvalificerar sig för SSDI-förmåner genom att vara försäkrad och vara 62 år eller handikappad enligt definitionen i Social Security Act (med andra undantag). En person är ”fullt försäkrad” om han eller hon har bidragit till programmet (betalat socialförsäkringsskatt) under en tillräckligt lång period och bidragit till programmet tillräckligt nyligen för att ha ”status som invaliditetsförsäkrad”. 42 U.S.C 402. De övriga kvalifikationerna omfattar antingen att man har fyllt 65 år eller, om man ännu inte har fyllt 65 år, att man har varit berättigad till handikappförsäkringsförmåner eller barnförsäkringsförmåner på grund av handikapp eller änkors/änkorsförsäkringsförmåner på grund av handikapp. Om man är under 65 år gäller en väntetid på 24 månader, såvida inte funktionshindret beror på njursjukdom i slutskedet eller Lou Gehrigs sjukdom (ALS). 42 U.S.C 214 (a) och HI 00801.001.
En person som har njursjukdom i slutskedet har rätt till försäkring enligt Medicare om han eller hon är underhållsberättigat barn (oavsett ålder) till en person som är fullt försäkrad, oavsett om föräldern är pensionerad, funktionshindrad eller avliden. 42 U.S.C. 426-1 och HI 00801.001.

Ett handikappat vuxenbarn (ett barn som blev handikappat innan det fyllde 22 år) kan få förmåner för barndomsinvaliditet (CDB) baserade på inkomstregistret för en förälder som tjänar pengar och som är berättigad till pensions- eller handikappförmåner eller har avlidit, om han eller hon i övrigt är berättigad. I föreskrifterna anges följande: ”§404.350 Vem har rätt till barnförmåner. (a) Allmänt. Du har rätt till barnförmåner i lönebeskedet för en försäkrad person som har rätt till ålders- eller invaliditetsförmåner eller som har avlidit om 1) du är den försäkrade personens barn, baserat på ett förhållande som beskrivs i §§ 404.355-404359, 2) du är beroende av den försäkrade enligt definitionen i §§ 404.355-404359, 3) du har rätt till barnförmåner för en försäkrad person som har rätt till ålders- eller invaliditetsförmåner eller som har avlidit.360-404.365, 3) du ansöker, 4) du är ogift, och 5) du är under 18 år, du är 18 år eller äldre och har ett funktionshinder som började innan du fyllde 22 år, eller du är 18 år eller äldre och kvalificerar dig för förmåner som heltidsstuderande enligt beskrivningen i § 404.367.” 20 C.F.R. §404.350.

Som nämnts ovan kan funktionshindrade vuxna barn få Medicare om de är berättigade till SSDI-förmåner och är funktionshindrade före 22 års ålder, så kallade childhood disability benefits (CDB). Ett ”barn” kan kvalificera sig för SSDI-förmåner om en av hans eller hennes föräldrar får SSDI-pension eller invaliditetsförmåner, eller om han eller hon avlider efter att ha blivit försäkrad tillsammans med de andra angivna kvalifikationerna. Dessa förmåner kallas ”barnförmåner” eftersom de betalas ut på grundval av förälderns socialförsäkringsinkomst. Se http://www.ssa.go/pubs/10026.html.

En person kan alltid bli berättigad till Medicare baserat på sitt eget inkomstregister så småningom, om han eller hon kan arbeta och blir fullt försäkrad och/eller uppfyller de andra kvalifikationerna för SSDI-förmåner.

LÄNGDARE AV RÄTTIGHET:

Ett vuxet barn med funktionsnedsättning som blir berättigat till Medicare baserat på hans eller hennes rätt till SSDI och funktionsnedsättning kommer att omfattas av Medicare så länge som de är under funktionsnedsättning och är ogifta. Om individen är kapabel att arbeta finns det en provarbetstid tillgänglig för mottagare av SSDI på grund av funktionsnedsättning på 9 månader. Om individen efter dessa nio månader fortsätter att arbeta, kommer Medicare att tillhandahållas som vanligt i 93 månader eller 7 år och 9 månader. Efter den perioden (totalt 8,5 år) måste individen betala premier för att fortsätta att omfattas av sjukförsäkringen och anses vara inskriven i stället för förmånstagare. HI 00801.126 och se http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicare.htm.

RÄKTIGHET FÖR MEDICARE BEGYNNER:

Som nämnts ovan måste den försäkrade individen, på vars löneinkomster anspråket kommer att grundas, vara pensionerad, vara funktionshindrad eller ha avlidit för att ett vuxet barn med funktionsnedsättning ska vara berättigat till SSDI-förmåner. Detta kan ske när som helst under det funktionshindrade vuxna barnets liv.

En minderårig är dock inte berättigad till Medicare före 18 års ålder såvida inte barnet har njursjukdom i slutskedet. Det finns vissa mycket begränsade omständigheter under vilka ett barn kan bli berättigat innan det fyller 18 år, men försäkring tillhandahålls vanligtvis för dessa barn genom andra federalt finansierade program som Medicaid och barnförsäkringsprogram.

Det tidigaste sättet för ett handikappat vuxenbarn som är baserat på barnens handikappförmåner (CDB) att bli berättigat skulle vara vid 20 års ålder, såvida inte handikappet är baserat på Lou Gehrigs sjukdom (ALS), då 24 månaders väntetid löper ut. HI 00801.146. Individen måste fortsätta att uppfylla behörighetskraven för SSDI-förmåner, t.ex. vara ogift och fortsätta att ha ett funktionshinder.

En person som kan återgå till arbetet kan bli försäkrad i kraft av sin egen inkomstregistrering och de vanliga reglerna skulle då gälla baserat på kvalificering som försäkrad person enligt socialförsäkringslagens avdelning II.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.