Hopp från experter:

En diskussion om Richter Transformation in Chronic Lymphocytic Leukemia med Tanya Siddiqi, MD, City of Hope

Hur skulle du kortfattat beskriva kronisk lymfatisk leukemi?

Kronisk lymfatisk leukemi (CLL) är en typ av långsamt växande non-Hodgkin lymfom. Det är en cancer som uppstår från patientens egna vita blodkroppar, så kallade B-lymfocyter. En av cellerna blir cancerartad och börjar göra många fler kopior av sig själv. CLL är en indolent eller låggradig typ av cancer och är vanligtvis behandlingsbar. Det finns olika sätt att kontrollera sjukdomen eller till och med uppnå remission (tecken på lymfom försvinner efter behandling), men vi anser inte att CLL i sig är en botbar sjukdom. Det är snarare ett långvarigt eller kroniskt tillstånd som kommer och går vid olika tillfällen under denna resa.

Hur vanligt är CLL?

CLL är en av de vanligaste blodcancerformerna i västvärlden. Ungefär fem av 100 000 personer i USA får diagnosen KLL varje år. Det innebär att cirka 20 000 nya fall av KLL kommer att diagnostiseras i USA under 2017.

Hur behandlas KLL vanligtvis?

Det finns flera tillvägagångssätt som kan användas för att behandla KLL. Eftersom KLL är en låggradig sjukdom som inte går att bota börjar vi oftast inte behandlingen direkt efter att diagnosen har ställts. Ofta observerar vi aktivt patienterna i flera år innan behandling behövs. Detta tillvägagångssätt är också känt som ”aktiv övervakning” eller ”vaksam väntan”, där patienternas allmänna hälsa och sjukdom övervakas genom regelbundna kontrollbesök och olika förfaranden, t.ex. laboratorie- och bildundersökningar. Vissa patienter behöver aldrig behandling om de har en långsamt fortskridande sjukdom som inte förändras mycket med tiden. För patienter som har en mer snabbt framskridande sjukdom och som är mer symtomatiska finns det vissa riktlinjer som vi använder för att avgöra när det är dags att påbörja behandlingen. Behandlingsalternativen omfattar kemoterapi, immunterapi, kombinationsbehandling eller nya riktade terapier. Under de senaste åren har flera nya terapier godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för behandling av patienter med KLL, vilket ger patienterna fler behandlingsalternativ än någonsin tidigare, inklusive några riktade terapier som kan tas oralt. Dessa och flera andra behandlingar studeras aktivt i kliniska prövningar. Jag uppmuntrar patienterna att överväga kliniska prövningar så att de kan få den senaste behandlingen och så att vi kan lära oss mer om dessa behandlingar för framtida generationer. Mer information om aktuella behandlingar för KLL finns i faktabladet Kronisk lymfatisk leukemi/små lymfom eller i patientguiden Understanding Chronic Lymphocytic Leukemia and Small Lymphocytic Lymphoma på Lymphoma Research Foundations (LRF) webbplats www.lymphoma.org/publications.

Kan du beskriva Richter-transformationen kortfattat?

Richter-transformationen förekommer i mindre än 10 procent av fallen av indolenta lymfom. Den inträffar när CLL-celler förändras eller omvandlas från indolenta, små celler till stora, mer aggressiva typer. Denna transformation är svårare att upptäcka, eftersom denna förändring tyvärr inte kan diagnostiseras i sina tidiga stadier på samma sätt som vi kan diagnostisera CLL. Vanligast är att CLL omvandlas till diffust stort B-cellslymfom (DLBCL), som är ett mer aggressivt non-Hodgkinlymfom. I sällsynta fall kan CLL också omvandlas till Hodgkinlymfom eller en annan typ av aggressivt lymfom.

Vad är orsaken till Richter-transformation?

Vi känner inte till den exakta orsaken till Richter-transformation. En teori är att det finns många celler i kroppen hos patienter med lymfom som redan har det aggressiva beteendet, men de är något dolda bakom de egentliga CLL-cellerna. Ibland blir dessa få aggressiva celler starkare och tar över antingen benmärgen, lymfkörtlarna eller hela kroppen och blir mycket mer utbredda, tills de utvecklas till en ny typ av lymfom.

Vad är det typiska behandlingsförloppet för KLL-patienter som utvecklar Richter-transformation?

När KLL omvandlas till ett lymfom av högre grad brukar vi sätta in patienterna i aggressiv behandling direkt. Historiskt sett brukade vi försöka kontrollera sjukdomen med antingen kombinationskemoterapi, kemoimmunoterapi som R-CHOP (den monoklonala antikroppen rituximab som läggs till kombinationskemoterapi ) eller en annan aggressiv regim. Enligt min erfarenhet, om patienterna redan har behandlats med rituximab, kan en annan monoklonal antikropp som heter obinutuzumab (Gazyva) ge bättre resultat när den läggs till en kombinationskemoterapi som EPOCH (etoposid, prednison, vincristin, cyklofosfamid, hydroxyddaunorubicin) eller ICE (ifosfamid, karboplatin, etoposid).

Det finns nu några kliniska prövningar där man studerar icke-kemoterapeutiska medel som monoklonala antikroppar och kombinerar dem med riktade terapier som ibrutinib (Imbruvica). Även om vårt tillvägagångssätt med kombinationskemoterapi inte är idealiskt är det ofta det bästa alternativet för patienter som inte är berättigade till en klinisk prövning. Till en början använder vi flera cykler av en kombinerad kemoimmunoterapi för att försöka framkalla en remission. Vid den tidpunkten, för patienter som är berättigade till allogen stamcellstransplantation, försöker vi med en transplantation för att se om vi kan uppnå en partiell eller till och med fullständig remission.

Vilka råd skulle du ge en nydiagnostiserad KLL-patient?

Jag säger till nydiagnostiserade patienter att de ska leva så hälsosamt och ha en så normal livsstil som möjligt, eftersom människor ofta inte behöver någon behandling på många år. Jag uppmuntrar också patienterna att motionera, eftersom det hjälper immunförsvaret att kämpa.

Sist säger jag till dem att de inte ska lita på all information de läser eller hör. Ibland råder välmenande familjemedlemmar och vänner patienterna att ta ett tillskott som stärker deras immunförsvar. Problemet med det tillvägagångssättet är att lymfom uppstår från immunsystemet, och vi vet inte om det faktiskt kan hjälpa cancern att växa om man tar växtbaserade eller traditionella läkemedel som är immunstärkande. Patienter bör definitivt undvika att ta receptfria produkter som är avsedda att stärka immunförsvaret och bör alltid prata med sin vårdpersonal innan de provar något nytt. Jag rekommenderar patienterna att ta kontakt med en välrenommerad organisation, som Lymphoma Research Foundation, för att lära sig mer om sin typ av lymfom.

Vilka råd skulle du ge en CLL-patient som utvecklar Richter-transformation?

Jag skulle säga till dem att ta reda på så mycket som möjligt om Richter-transformation och att de inte ska vara rädda för att ställa frågor. När en Richter-transformation uppstår kommer patientens specifika situation att avgöra vilket behandlingsalternativ som är bäst för dem. Ofta är en stamcellstransplantation den mest indicerade behandlingen, och det är viktigt att bekanta sig med riskerna och fördelarna med transplantationsprocessen. LRF är en viktig informationskälla. Jag föreslår att man laddar ner ett exemplar av deras publikation Understanding the Stem Cell Transplantation Process eftersom det är en mycket omfattande guide som hjälper till att besvara många frågor som patienterna kan ha till en början. LRF erbjuder också många resurser som svarar på frågor som rör olika andra behandlingsalternativ, det senaste inom KLL-forskningen och sätt att hantera alla aspekter av patientens diagnos. Dessutom erbjuder LRF utbildningsmöten på plats, telekonferenser, ett program för kamratstöd samt en mycket användbar mobilapp som heter Focus On Lymphoma (www.FocusOnLymphoma.org). Alla dessa resurser hjälper patienter med lymfom att vara väl anslutna till expertinformation och värdefullt stöd.

Hur är du engagerad i Lymphoma Research Foundation, och varför skulle du rekommendera patienter att engagera sig i Lymphoma Research Foundation?

Jag har hållit presentationer om patientutbildning genom LRF:s personliga utbildningsprogram. Det är oerhört givande att ge patienterna en chans att ställa sina frågor och hjälpa dem att lära sig mer om sin sjukdom.

Det är mycket viktigt att patienter med KLL utbildar sig om de senaste behandlingarna, de bästa diagnostiska metoderna och uppföljningsalternativen. Jag anser att det är viktigt att patienterna får rekommendationer och råd från ett cancercentrum där KLL behandlas mycket oftare och som har expertis inom KLL. Behandlingsområdet förändras så snabbt att patienterna måste hålla sig uppdaterade och tänka på sin långsiktiga vård. När patienterna har kunskap kan de förespråka sig själva mycket bättre än vad någon annan kan göra för dem. LRF är en fantastisk resurs för dem att skaffa sig denna utbildning och kunskap. Jag tycker om att hjälpa dessa patienter genom att hålla föredrag, eftersom jag anser att det är mycket viktigt för våra patienter att lära sig allt de kan så att de kan vara sin egen förespråkare när de navigerar genom sin KLL-diagnos och sina behandlingsalternativ.

Är det något annat som du skulle vilja tillägga?

Jag anser att kliniska prövningar är avgörande för KLL, eftersom det finns många nya behandlingsalternativ som testas. Ju snabbare vi kan få patienter inskrivna i försök och få analyserna gjorda, desto snabbare kan vi få FDA:s godkännande av nya läkemedel för kommersiell användning. Det kommer att ge fler behandlingsalternativ för fler patienter. Jag uppmuntrar patienterna att överväga kliniska prövningar som första alternativ när de är redo att påbörja en behandling.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.