Grades 4-5: Learning to Lead

Be the Water Bottle

Normer som uppfylls: McREL Life Skills/Self-Regulation Standard 6 (begränsar impulsivitet); Standard 2 (utför självbedömning)

Vad du behöver: Du behöver: Läroplanen ”Ledaren i mig”, läskburk, vattenflaska

Vad du ska göra: Läroplan för ”Ledaren i mig”, läskburk, vattenflaska: Beth Vavrousek, lärare i femte klass på Grove Elementary School i Marysville, Washington, använder The Leader in Me, en läroplan som bygger på Stephen R. Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People (De sju vanorna hos mycket effektiva människor), för att ge ledarskapsvärderingar. Eleverna går igenom de sju vanorna ingående och sätter sedan upp mål för att förkroppsliga dem.

För att lära ut vanan ”Var proaktiv” delar Vavrousek ut en läskburk och uppmanar eleverna att skaka den och frågar dem vad som skulle hända om de öppnade den. (Den skulle explodera.) Hon skickar runt den igen och ber dem att knacka på locket. När hon öppnar den bubblar den, men den exploderar inte. Hon relaterar detta till att bli skakad och sedan lugna ner sig. Eleverna brainstormar händelser som kan skaka om dem och strategier som kan lugna ner dem.

Nästan låter Vavrousek eleverna skaka en vattenflaska och frågar vad som skulle hända om de öppnade den. (Ingenting.) Hon förklarar att även om det är bra att ha lugnande strategier är det ännu bättre att förbli lugn. Vattenflaskan blir en metafor som klassen hänvisar till: Var vattenflaskan. ”Barnen har blivit mer ansvariga för sina egna liv”, säger hon. ”Och jag kan fokusera på att undervisa!”

Techies at Work

Standard uppfylld: McREL Life Skills/Thinking and Reasoning Standard 5 (Tillämpar grundläggande tekniker för felsökning och problemlösning)

Vad du behöver: Datorer, datorprogram (t.ex. iMovie)

Vad man kan göra: På Pilot Knob STEM Magnet School i Eagan, Minnesota, hjälper teknikintresserade elever i fjärde klass sina klasskamrater. I ett program som skapats av teknikintegrationsspecialisten Michele Haigh väljs tre elever per klass ut för att ingå i ”Tech Squad”. Dessa elever undervisar i tekniska minilektioner och stöttar sina kamrater under lektionen, vilket gör det möjligt för läraren att leda undervisningen i smågrupper.

Utdela små grupper som ska bli experter på olika datorprogram och ge minilektioner när du vill använda ett program i klassen. Som förberedelse kan du be par av elever att utföra olika uppgifter med samma program och identifiera en teknisk färdighet som kan vara svår för andra elever. Varje liten grupp utvecklar och repeterar sedan en minilektion som lär ut färdigheten och ger den till den större gruppen för feedback.

Lektioner i ledarskap

Standard uppfylld: McREL Life Skills/Working With Others Standard 5 (Demonstrerar ledarskapsförmåga)

Vad du behöver: Böcker om historiska ledare, t.ex. The Hero Two Doors Down: Based on the True Story of Friendship Between a Boy and a Baseball Legend, av Sharon Robinson

Vad man kan göra: Historiska personer kan fungera som fallstudier av ledarskap. Bjud in eleverna att i smågrupper läsa utdrag ur böcker om historiska ledare, t.ex. The Hero Two Doors Down, som berättar historien om Jackie Robinson, den afroamerikanska spelaren som bröt ner rasbarriärer i Major League Baseball, genom den unge grannen Steves ögon. (Grupperna kan antingen läsa om samma ledare eller om olika ledare).

När de är klara med berättelsen får varje grupp skriva en sammanfattning av händelserna i personens liv och vad de tror att hans eller hennes motiv var. Be sedan eleverna diskutera vad som gjorde den personen till en ledare. Uppmuntra dem att överväga både explicita ledarskapshandlingar (t.ex. att bli en kraftfull röst i medborgarrättsrörelsen) och implicita handlingar (att visa respekt för olika kulturer).

För att avsluta ber du eleverna fundera på hur ledaren skulle reagera på skolsituationer, t.ex. mobbning eller att få ett dåligt betyg, och låt dem skriva en fiktiv intervju mellan sin historiska person och en reporter. Till exempel skulle en nyhetsreporter på skolgården kunna intervjua Robinson om hur en flicka i fjärde klass ska reagera på en grupp pojkar som inte vill låta henne delta i deras kickballmatch. Använd dessa exempel för att visa hur eleverna kan vara ledare i sina egna liv.

Håll målet i åtanke

Normer som uppfylls: McREL Life Skills/Self-Regulation Standard 1 (Sätter upp och förvaltar mål); Standard 2

Vad du behöver: SMAARTER målarbetsblad

Vad du ska göra: I slutet av varje dag på Westgate Elementary School i Arlington Heights, Illinois, leder en femteklassare gruppen genom att utvärdera beteendet hos alla i klassrummet den dagen. Eleverna bestämmer sig för ett mål för nästa dag, t.ex. ”Lyssna på anvisningar på musiklektionen”, och de är ansvariga för att påminna varandra om de inte följer sitt mål.

Under året sätter varje barn upp individuella mål. Solarz ber eleverna att sätta upp minst fem mål för sig själva. De fyller i ett arbetsblad för mål för att se till att varje mål är SMAARTER (specifikt, mätbart, uppnåeligt, ambitiöst, relevant, lägligt, bestående, belönande) och att det finns en specifik handlingsplan kopplad till det. En gång i veckan går eleverna sedan igenom sina mål och registrerar bevis som stöder deras framsteg.

Genom att sätta upp och övervaka sina egna mål tar eleverna ansvar för sitt beteende och sina prestationer, säger Solarz, som delar med sig av fler idéer för elevstyrda klassrum i sin bok Learn Like a Pirate: Learn Like a Pirate: Learn Like a Pirate: Empower Your Students to Collaborate, Learn, and Succeed och på sin blogg Learn Like a Pirate.

Böcker och mobbning

Standard uppfylld: McREL Life Skills/Working With Others Standard 5

Vad du behöver: Erin Frankels serie i tre delar: Weird! En berättelse om att hantera mobbning i skolan; Dare! En berättelse om att stå upp mot mobbning i skolan och Tough! En berättelse om hur man stoppar mobbning i skolor; kartotekspapper; tuschpenna

Vad du ska göra: I Erin Frankels serie bilderböcker presenteras samma mobbningssituation ur tre olika perspektiv: mobbarens, den mobbades och åskådarens.

Begynna med att läsa alla tre böckerna högt för klassen, eller ge en annan bok till var och en av de tre grupperna som ska läsa och rapportera om den. Led sedan en diskussion om varje karaktärs roll när det gäller att orsaka, upprätthålla och/eller avsluta mobbningen. Eleverna bör särskilt uppmärksamma ordens makt.

Beordra barnen att brainstorma om mobbningssituationer som de har bevittnat eller upplevt. Anteckna scenarierna på ett papper innan de ger små grupper i uppdrag att skriva om en situation som en sketch med en lyckad interaktion med en åskådare. Efter att ha tittat på föreställningarna kan du diskutera åskådarens makt och uppmuntra barnen att agera som ledare om de möter mobbning.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.