CIF Sac-Joaquin Section

Denna sida om behörighet innehåller grundläggande information om behörighet, dokument och/eller presentationer som är utformade för Sac-Joaquin Section (SJS) medlemmars skoladministratörer/idrottsadministratörer och föräldrar. Skolpersonal och föräldrar kan också se alla CIF- och SJS-bestämmelser om behörighet på SJS webbplats, som finns i SJS konstitution och allmänna stadgar under artikel 2 (200-serien) och artikel 5 (stadga 510) – dessa finns under fliken ”Goverance”.

Det mest effektiva sättet att kommunicera med SJS i frågor om behörighet är genom din student-idrottares idrottsledare eller rektor. Föräldrar/vårdnadshavare/vårdnadshavare som ringer till CIF i frågor om behörighet kan skapa onödiga fördröjningar. Tränare och föräldrar måste samarbeta med sin skolas idrottsdirektör eller rektor för att hjälpa till att avgöra om en idrottselev är berättigad till stöd.

Den följande länken tillhandahålls av den statliga CIF, är ett dokument som beskriver reglerna om överföringsbehörighet (läs igenom noggrant)

Administrativa riktlinjer för överföringsbehörighet

Förfaranden för överföringsstudenter

Alla överföringsstudenter måste lämna in papper om överföringsbehörighet och godkännas av sektionens kansli INNAN de får tävla. Inga papper krävs för inkommande nybörjare.

SJS använder CIF Home, ett webbaserat system, för att behandla ansökningar om överföringsbehörighet. Den inskrivande (nya) skolan är ansvarig för att inleda processen för begäran om överföring av behörighet och samarbeta med den överflyttande eleven/familjen för att slutföra processen på rätt sätt. Endast elever som har avbrutit sin skolgång från skola ”A” (tidigare skola) och som har registrerat sig hos, träffat, valt sina klasser för det nya läsåret och betalat en eventuell deposition (privatskola) på skola ”B” (inskrivande/nya skola) kan gå vidare med den elektroniska processen för ansökan om överföring av behörighet.
Den inskrivande eleven och familjen träffar idrottsadministratören/idrottschefen på den inskrivande (nya) skolan och fyller i ”Formuläret för föräldra- och elevintyg” (PSCF), som tillhandahålls av den inskrivande (nya) skolan. En diskussion mellan idrottsadministratören/idrottschefen och eleven/familjen måste äga rum för att fastställa vilket elektroniskt formulär för begäran om behörighet som ska fyllas i av skolans idrottsadministratör/idrottschef. (Viktigt meddelande: Om ett felaktigt elektroniskt ansökningsformulär fylls i fördröjs fastställandet av elevens behörighet eftersom idrottsadministratören/idrottschefen måste skicka in det korrekta elektroniska ansökningsformuläret).
Elektroniska ansökningsformulär för behörighet som tas emot (”Pending CIF Response”) mellan den 1 juli och den 1 augusti kommer inte att behandlas förrän den 1 augusti, då behandlingen inom 20 arbetsdagar börjar gälla. Alla elektroniska ansökningar om undantag från rätten till stöd kommer att behandlas enligt följande tidsplan:

A. Elever som planerar att delta i en höstsport – 1 augusti och behandlas i datumordning.

B. Elever som planerar att delta i en vintersport (men inte i en höstsport) – 15 september och behandlas i datumordning.

C. Alla andra studenter som söker dispens från behörighet – 15 oktober och behandlas i datumordning.

OBS: Detta hindrar inte SJS personal från att arbeta före de planerade datumen, men kommer att prioritera efter idrottssäsong, så att höstidrottare kan fastställas först.

SJS administrativa personal, som ansvarar för att behandla ansökningar om överföringsbehörighet och de som kan svara på frågor om överföringsbehörighet är följande:
Will DeBoard, Assistant Commissioner ([email protected]) – Schools A-E
Ryan Tos, Assistant Commissioner ([email protected]) – Schools F-N
Michael Garrison, Commissioner ([email protected]) – Schools O-Z, alla ”Hardship”-förfrågningar, alla förfrågningar som involverar potentiella överträdelser av CIF:s stadga 510 och alla 213-waiver-förfrågningar.
OBS: SJS personal kan ändra ovanstående om det anses nödvändigt och utan förvarning.

FÖRÄLDRAR

Att anlända till en skola eller SJS-kontoret oanmäld (utan tidsbeställning) och förvänta sig att få träffa personalen för att se över, diskutera eller påbörja processen för stödberättigande är högst sannolikt inte möjligt. Föräldrar/vårdnadshavare måste avstå från att utöva påtryckningar på den tidigare skolan för att den ska behandla ansökningar om undantag, utan de måste i stället samarbeta med den inskrivande (nya) skolan genom processen för ansökningar om undantag.

De följande länkarna är verktyg för föräldrar, vårdnadshavare och omsorgspersonal när det gäller behörighet för överföring:

Parent Handbook I – Understanding the Transfer Eligibility Procedure
Parent Handbook II – Föräldrars handbok om överföring av behörighet. Förståelse för överklagandeförfarandet vid överföring av behörighet
Studentbroschyr – Din behörighet till gymnasiet
Förälder-Student Certification Form (PSCF)

PROCESS FÖR ANSÖKNING AV ELIGIBILITETSPROCESS

Student och familj träffar den inskrivande (nya) skolans idrottsadministratör/idrottsledare (vem som än ansvarar för CIF-ansökningar om undantag) och fyller i ”Formuläret för intygande av förälder/elev”.”
Atletisk administratör/idrottschef går tillsammans med eleven och familjen igenom alternativen för behörighet, t.ex. behörighet som betraktas enligt CIF:s definierade giltiga byte av bostadsort, eller en förflyttning som inte betraktas som CIF:s definierade giltiga byte av bostadsort.
Under en CIF-definierad giltig ändring av bostadsort (se stadga 206) kan eleven godkännas för ”obegränsad” bostadsrätt, under förutsättning att ansökan är sann, fullständig, korrekt och inte bedräglig (stadga 202), att det inte finns några disciplinära åtgärder (se stadga 209) på plats eller pågående på den tidigare skolan och att det inte finns någon överträdelse av CIF:s stadgar 206 och 510 (otillbörlig påverkan eller idrottsmotivation).
I en förflyttning som innebär en av CIF definierad giltig förändring av bostadsort (CIF:s stadga 207) kan eleverna beviljas behörighet som sträcker sig från ”obegränsat” till ”begränsat” till ”Sit-Out”-bestämmelsen, förutsatt att ansökan är sann, fullständig, korrekt och inte bedräglig (stadga 202); inga disciplinära åtgärder (se stadga 209) har vidtagits eller är under behandling vid den tidigare skolan och det finns ingen överträdelse av CIF:s stadgar 207 och 510 (otillbörlig påverkan eller idrottsmotivation).
När idrottsadministratören/idrottschefen har fastställt vilket elektroniskt formulär för begäran om behörighet som är korrekt, ska han/hon fylla i det elektroniska formuläret med hjälp av CIF Home (används endast av CIF:s medlemsskola).
Om eleven och familjen gör anspråk på en giltig flyttning enligt CIF:s definition, MÅSTE den inskrivande (nya) skolan, innan den skickar in den elektroniska ansökan till SJS, kontrollera att eleven faktiskt har gjort en giltig flyttning från den tidigare skolans närområde till den nya skolans närområde, och att eleven skriver in sig senast i början av nästa läsår, efter flytten. Ansökningar som godkänns av SJS-kontoret när en elev inte har gjort en giltig flytt enligt CIF:s definition kan leda till att den berörda eleven inte är valbar och att den inskrivande (nya) skolan förlorar tävlingar.
En dokumentation som bekräftar att en CIF-definierad giltig bostadsändring har ägt rum behöver INTE skickas in tillsammans med den elektroniska ansökningsblanketten. Den inskrivande (nya) skolan är dock ANSVARIG att se till att en CIF-definierad giltig bostadsändring har ägt rum och att den inlämnade ansökan är fullständig, sann, noggrann, korrekt och utan bedrägeri.
För ”obegränsad” rätt till stöd på grund av en svårighetsomständighet måste all relaterad dokumentation bifogas och lämnas in tillsammans med den elektroniska ansökan om undantag för svårighetsomständighet, vid inlämnandet. De tillåtna svårigheterna finns i CIF:s stadga 207.B.(5).c.(viii) (endast de svårighetsförhållanden som anges kan beaktas).
Formulär för certifiering av föräldrar och elever (510 Pre-Enrollment Contact Affidavit) – Observera att föräldrar, elever, idrottsadministratörer/idrottsdirektörer, rektorer och tränare bör läsa alla uttalanden noggrant för att försäkra sig om att de undertecknar dessa uttalanden korrekt. All kontakt av något slag före inskrivningen MÅSTE redovisas, så att SJS kan avgöra vilken typ av kontakt det rör sig om inom ramen för CIF:s stadga 510. Alla parter uppmanas också att läsa CIF Bylaw 202-Accurate Information, eftersom underlåtenhet att lämna ut information kan leda till att en idrottsstudent förklaras obehörig i upp till två år och att den inskrivande (nya) skolan drabbas av sanktioner.
Behandlingen av fullständiga elektroniska ansökningar (”Pending CIF Response”) kan ta upp till 20 arbetsdagar från dagen för mottagandet på CIF/Sac-Joaquin Section Office. Idrottare är inte berättigade att delta i en tävling i någon sport förrän SJS-kontoret har fattat ett beslut och meddelat den inskrivande (nya) skolan detta. Eleverna får träna om skolans och ligans regler tillåter det.

Övriga blanketter/information som kan vara till hjälp för SJS medlemsskolor och föräldrar

Presentation av behörighet. Handout
CIF Home Review Sheet for Athletic Administrators/Athletic Directors
Flödesschema för överföring av behörighet
Summary Transfer Eligibilty & Transfer Rules
Eligibility Presentation/Workshop Power Point
Meddelande om reglerna för idrottsövergångar
Meddelande om reglerna för idrottsövergångar (En espanol)
Sit-Datum för uttag (2019-20)
Sit-Out Period FAQ
Application for Hardship Waiver Form 213 (other than transfer)
Appell av sektionens beslut (överklagande är endast tillåtet för avslag som grundar sig på brott mot CIF 207.C och 510

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.