Regionalna Organizacja Informacji Zdrowotnej (RHIO)

Regionalna Organizacja Informacji Zdrowotnej (RHIO) jest grupą organizacji na określonym obszarze, które dzielą się elektronicznie informacjami związanymi z opieką zdrowotną zgodnie z przyjętymi standardami technologii informacji o opiece zdrowotnej (HIT). RHIO zazwyczaj nadzoruje środki wymiany informacji między różnymi świadczeniodawcami, płatnikami i agencjami rządowymi.

RHIO jest jednym z modeli realizacji proponowanej Krajowej Sieci Informacji Zdrowotnej (NHIN) w Stanach Zjednoczonych. Kluczowymi elementami infrastruktury informatycznej w dziedzinie zdrowia są:

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EMR) i elektroniczna dokumentacja zdrowotna (EHR) dla pracowników służby zdrowia.
 • Personalna dokumentacja zdrowotna (PHR) dla osób fizycznych.
 • Wymiana informacji zdrowotnych (HIE) ułatwiająca komunikację elektroniczną między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.
 • Regionalna organizacja ds. informacji zdrowotnych (RHIO), która organizuje i nadzoruje obiekty uczestniczące w wymianie informacji na danym obszarze geograficznym.

Ważność roli Regionalnej Organizacji Informacji Zdrowotnej

Regionalna Organizacja Informacji Zdrowotnej łączy różnych interesariuszy na obszarach geograficznych, takich jak świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, szpitale, mniejsze kliniki, płatnicy i agencje rządowe, w celu bezpiecznej i pewnej elektronicznej wymiany informacji związanych ze zdrowiem w celu poprawy zdrowia i opieki.

Wymiana informacji klinicznych drogą elektroniczną umożliwia lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, innym dostawcom usług zdrowotnych i pacjentom poprawę szybkości, jakości, bezpieczeństwa, koordynacji i kosztów opieki nad pacjentem.

RHIO wspierają również wykorzystanie danych klinicznych do badań oraz oceny i poprawy jakości opieki świadczonej przez szpitale i podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej.

RHIO poprawiają również jakość opieki zdrowotnej i wyniki leczenia pacjentów poprzez:

 • Zmniejszenie liczby błędów medycznych i błędów w stosowaniu leków.
 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych badań i usług.
 • Zapewnienie wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem dostępu do tych samych informacji.
 • Zmniejszenie kosztów administracyjnych poprzez uproszczenie wielu zadań administracyjnych.
 • Zwiększenie zaangażowania pacjentów w ich własną opiekę zdrowotną.
 • Zmniejszenie czasu, jaki pacjenci poświęcają na wypełnianie dokumentów.
 • Zmniejszenie czasu, jaki pacjenci poświęcają na informowanie świadczeniodawców o ich historii medycznej.
 • Koordynacja z urzędnikami zajmującymi się zdrowiem publicznym oraz wspieranie ich w celu poprawy stanu zdrowia ludzi w ich społecznościach.

Kluczowe komponenty RHIO

Mimo że żadne dwie Regionalne Organizacje Informacji Zdrowotnej nie są dokładnie takie same, zazwyczaj składają się z podobnych komponentów organizacyjnych i technicznych, które umożliwiają im elektroniczną wymianę informacji o pacjentach z zainteresowanymi stronami.

Komponenty organizacyjne obejmują:

 • Udokumentowane standardy wymiany danych – wszyscy zainteresowani zgadzają się, że będą wspierać uzgodnione formaty wymiany osobistych informacji zdrowotnych (PHI).
 • Umowa uczestnictwa – sformalizowana relacja między RHIO a zainteresowanymi stronami, obejmująca zobowiązania prawne i warunki płatności.
 • Umowa o wykorzystaniu danych – zainteresowane strony uzgadniają sposób wykorzystania danych, które otrzymują za pośrednictwem RHIO, np. ograniczenie wykorzystania do celów leczenia.

Komponenty techniczne mogą obejmować:

 • Zaimplementowane interfejsy danych – sposób, w jaki RHIO wysyłają i odbierają dane pacjentów, może obejmować funkcje interfejsu użytkownika, które są zintegrowane z istniejącymi systemami elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR) zainteresowanych stron.
 • Główny indeks pacjenta – konsoliduje informacje demograficzne pacjenta i unikalne identyfikatory w organizacjach uczestniczących, aby dopasować informacje kliniczne pacjentów, które są w posiadaniu różnych świadczeniodawców.
 • Usługa Record-locator – śledzi obecność i lokalizację danych pacjentów wśród zainteresowanych stron.
 • Repozytorium danych pacjenta – niektóre RHIO agregują, normalizują i przechowują dane pacjentów, które są przekazywane przez organizacje uczestniczące.
 • Aplikacje do udostępniania danych – zapewniają one różne funkcje, w tym wyszukiwanie dokumentów, alerty i analizę danych, dla danych pacjenta, które są dostępne za pośrednictwem RHIO.

Przykłady RHIO

Jednym z przykładów RHIO jest Orange County Partnership Regional Health Information Organization (OCPRHIO), inicjatywa wymiany informacji zdrowotnych obejmująca całą społeczność Kalifornii. OCPRHIO współpracuje w celu elektronicznego połączenia świadczeniodawców w całej Kalifornii, tak aby mogli oni łatwo uzyskać dostęp do dokumentacji pacjentów kiedykolwiek i gdziekolwiek ich potrzebują. Misją OCPRHIO jest wspieranie jednolitego podejścia do bezpiecznej wymiany informacji zdrowotnych między podmiotami opieki zdrowotnej, w tym pacjentami, w Kalifornii.

Regionalna Organizacja Informacji Zdrowotnej Bronx (Bronx RHIO) w Nowym Jorku to wymiana informacji klinicznych utworzona przez wiodące organizacje opieki zdrowotnej w dzielnicy, w tym szpitale, systemy opieki zdrowotnej, centra opieki ambulatoryjnej, indywidualne gabinety lekarskie, opiekę długoterminową, opiekę domową, a także organizacje społeczne i inne.

Regionalna Organizacja Informacji Zdrowotnej w Kolorado (CORHIO) jest zaangażowana w rozwój opieki zdrowotnej poprzez usprawnienie technologii informacyjnej i wymiany danych pomiędzy ludźmi, dostawcami i społecznościami, dając im informacje, których potrzebują do poprawy zdrowia. Oferowana przez CORHIO technologia wymiany informacji zdrowotnych, narzędzia do analizy danych i konsultacje z ekspertami pomagają świadczeniodawcom uzyskać dostęp do informacji, które usprawniają koordynację opieki, zmniejszają koszty, poprawiają wyniki kliniczne milionów ludzi i ratują życie.

.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.