Połączenie z bazą danych Netezza

Po uruchomieniu, Aginity Workbench automatycznie wyświetla okno dialogowe połączenia z bazą danych. Możesz również nawiązać nowe połączenie klikając Connect na pasku narzędzi aplikacji. Można również połączyć się jednocześnie z kilkoma serwerami baz danych.

Establish a Database Connection

Musisz mieć zainstalowane sterowniki Netezza (ODBC i/lub OleDb) na swoim komputerze, aby móc połączyć się z bazą danych. Użyj strony internetowej IBM Fix Central (https://www-933.ibm.com/support/fixcentral), aby znaleźć i pobrać sterowniki IBM Netezza odpowiednie dla Twojej architektury procesora (32- lub 64-bitowej). Należy również pamiętać, że każdy klient IBM uzyskujący dostęp do Fix Central musi mieć indywidualny identyfikator IBM ID.

Aby nawiązać połączenie:

 1. W polu Server podaj adres IP lub nazwę domeny serwera PureData for Analytics dla Twojej organizacji.
 2. Z listy SSL Mode wybierz tryb połączenia SSL, który ma być używany z serwerem Netezza. Można wybrać spośród następujących opcji:
  • Disable – Umożliwia tylko niezabezpieczone połączenie z serwerem Netezza. Jeśli serwer wymaga połączenia zabezpieczonego, próba połączenia zostanie odrzucona.
  • Allow – Połączenie będzie niezabezpieczone, chyba że system Netezza wymaga połączenia zabezpieczonego.
  • Prefer – Połączenie będzie niezabezpieczone, chyba że system Netezza wymaga połączenia zabezpieczonego.
  • Require – Połączenie z serwerem Netezza będzie zabezpieczone. Połączenie nie powiedzie się, jeśli serwer akceptuje tylko niezabezpieczone połączenia lub jeśli serwer działa w wersji wcześniejszej niż Netezza 4.5.
 3. W polach User ID i Password podaj nazwę użytkownika do połączenia i odpowiednie hasło.
 4. Z listy Database wybierz bazę danych, z którą chcesz się połączyć (lub wpisz nazwę, jeśli nie jest wyświetlana). Jeśli chcesz zmienić port, w polu kombi Port wybierz lub wprowadź odpowiedni port.
 5. Aby zapisać podane informacje o połączeniu jako wpis połączenia, kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu wpisu połączenia można go wybrać z listy Zapisane.
 6. Kliknąć przycisk OK. Kiedy połączenie zostanie nawiązane, otworzy się główne okno aplikacji Aginity Workbench, Query Analyzer.

Wpisy połączeń są przechowywane w formie zaszyfrowanej i mogą być odszyfrowane tylko przez aktualnie zalogowanego użytkownika Windows. Ze względów bezpieczeństwa można zrezygnować z zapisywania hasła wraz z ciągiem połączeń. W takim przypadku należy wprowadzić hasło za każdym razem, gdy konieczne jest nawiązanie połączenia z bazą danych.

Po nawiązaniu połączenia otwiera się główne okno aplikacji Aginity Workbench, Query Analyzer.

Połączenie z wieloma serwerami baz danych jednocześnie

Jeśli często pracujesz z obiektami w bazach danych, które znajdują się na różnych serwerach, możesz uznać możliwość jednoczesnego połączenia z wieloma serwerami za użyteczną.

Aby połączyć się z wieloma serwerami baz danych:

 1. W oknie dialogowym Połączenie z bazą danych, określ informacje o połączeniu dla pierwszego serwera, z którym chcesz się połączyć. Wyjaśnienie parametrów połączenia znajduje się w sekcji Nawiązywanie połączenia z bazą danych.
 2. Otwórz ponownie okno dialogowe Połączenie z bazą danych i określ informacje o połączeniu dla każdego kolejnego serwera, z którym chcesz się połączyć.

  Dla każdego serwera zostanie otwarte osobne okno Analizatora zapytań. Można przełączać się pomiędzy tymi oknami klikając ich przyciski na pasku bocznym głównego okna Workbencha.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.