Medicare voor minderjarigen

Medicare Set-Aside Blogon October 26, 2010
Posted by

Vragen:

1) Hoe komt een minderjarige in aanmerking voor Medicare?
2) Hoe lang blijven zij in aanmerking komen?
3) Wanneer gaat het recht in (d.w.z. automatisch op 18-jarige leeftijd, bij aanvraag of op enig moment in hun leven)?
4) Komen zij in aanmerking op grond van hun leeftijd?

VERDIENING:

Om in aanmerking te komen voor Medicare (titel XVIII van de Social Security Act) moet een individu 1) in aanmerking komen voor Social Security Act Title II-uitkeringen (SSDI-uitkeringen) en 2) aan bepaalde andere kwalificaties voldoen. Iemand komt in aanmerking voor SSDI-uitkeringen als hij verzekerd is en 62 jaar oud of gehandicapt volgens de definitie van de Social Security Act (met andere uitzonderingen). Iemand is “volledig verzekerd” als hij gedurende een voldoende lange periode aan het programma heeft bijgedragen (socialezekerheidsbelastingen heeft betaald) en recent genoeg aan het programma heeft bijgedragen om de status van “invaliditeitsverzekerde” te hebben. 42 U.S.C 402. Andere voorwaarden zijn dat men 65 jaar is geworden of, als men nog geen 65 is, recht heeft gehad op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een kinderbijslag wegens arbeidsongeschiktheid of een weduwen-/weduwnaarsuitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Indien men jonger is dan 65 jaar geldt een wachttijd van 24 maanden, tenzij de invaliditeit het gevolg is van een nierziekte in het eindstadium of de ziekte van Lou Gehrig (ALS). 42 U.S.C 214 (a) en HI 00801.001.
Een persoon met een nieraandoening in het eindstadium heeft recht op dekking uit hoofde van Medicare indien hij of zij het kind ten laste (van welke leeftijd dan ook) is van een persoon die volledig verzekerd is, ongeacht of de ouder gepensioneerd, invalide of overleden is. 42 U.S.C. 426-1 en HI 00801.001.

Een gehandicapt volwassen kind (een kind dat gehandicapt is geworden voordat het de leeftijd van 22 jaar bereikte) kan kinderongeschiktheidsuitkeringen (CDB) ontvangen op basis van het inkomensverleden van een loontrekkende ouder die recht heeft op pensioen- of invaliditeitsuitkeringen of die is overleden als hij of zij anderszins in aanmerking komt. De voorschriften luiden als volgt: “§404.350 Wie heeft recht op kinderbijslag. (a) Algemeen. U hebt recht op kinderbijslag op grond van het arbeidsverleden van een verzekerde die recht heeft op ouderdoms- of invaliditeitsuitkeringen of die is overleden indien: 1) u het kind van de verzekerde bent, op grond van een relatie zoals beschreven in §§ 404.355-404359; 2) u ten laste van de verzekerde komt, zoals gedefinieerd in §§ 404.360-404.365; 3) u een aanvraag indient, 4) u ongehuwd bent; en 5) u jonger bent dan 18 jaar; u 18 jaar of ouder bent en een handicap hebt die begon voordat u 22 jaar werd; of u 18 jaar of ouder bent en in aanmerking komt voor een uitkering als voltijds student zoals beschreven in §404.367.” 20 C.F.R. §404.350.

Zoals hierboven opgemerkt, kunnen gehandicapte volwassen kinderen Medicare ontvangen als ze in aanmerking komen voor SSDI-uitkeringen en vóór de leeftijd van 22 jaar gehandicapt zijn, de zogenaamde childhood disability benefits (CDB). Een “kind” kan in aanmerking komen voor SSDI-uitkeringen als een van zijn of haar ouders SSDI-pensioen- of invaliditeitsuitkeringen ontvangt, of is overleden nadat hij of zij verzekerd is geraakt, samen met de andere vermelde kwalificaties. Deze uitkeringen worden “kinderbijslag” genoemd omdat ze worden uitbetaald op basis van de Social Security-inkomensgegevens van een ouder. Zie http://www.ssa.go/pubs/10026.html.

Een persoon kan uiteindelijk altijd in aanmerking komen voor Medicare op basis van zijn of haar eigen inkomensgegevens, als hij of zij in staat is om te werken en volledig verzekerd wordt en/of aan de andere kwalificaties voor SSDI-uitkeringen voldoet.

LENGTE VAN ELIGIBILITEIT:

Een gehandicapt volwassen kind dat in aanmerking komt voor Medicare op basis van zijn of haar recht op SSDI en invaliditeit, zal door Medicare worden gedekt zolang het invalide en ongehuwd blijft. Indien het individu in staat is te werken, is er een proefperiode van 9 maanden beschikbaar voor ontvangers van SSDI op basis van invaliditeit. Als de betrokkene na die negen maanden blijft werken, wordt gedurende 93 maanden of 7 jaar en 9 maanden Medicare verstrekt zoals gebruikelijk. Na die periode (in totaal 8,5 jaar) moet de betrokkene premies betalen om de dekking van Medicare voort te zetten en wordt hij geacht ingeschreven te zijn in het register en geen begunstigde te zijn. HI 00801.126 en zie http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicare.htm.

ELIGIBILITEIT VOOR MEDICARE BEGINNEN:

Zoals hierboven opgemerkt, komt een gehandicapt volwassen kind pas in aanmerking voor SSDI-uitkeringen als de verzekerde persoon op wiens looninkomsten de claim zal worden gebaseerd, met pensioen is gegaan, gehandicapt is, of is overleden. Dit kan op elk moment in het leven van het gehandicapte volwassen kind gebeuren.

Een minderjarige heeft echter geen recht op Medicare vóór de leeftijd van 18 jaar, tenzij het kind eindstadium nierziekte heeft. Er zijn enkele zeer beperkte omstandigheden waarin een kind in aanmerking zou kunnen komen vóór het bereiken van de leeftijd van 18, maar verzekering wordt meestal verstrekt voor deze kinderen via andere federaal gefinancierde programma’s zoals Medicaid en kinderverzekeringsprogramma’s.

Een gehandicapt volwassen kind op basis van childhood disability benefits (CDB) zou op zijn vroegst in aanmerking komen op de leeftijd van 20, tenzij de handicap is gebaseerd op de ziekte van Lou Gehrig (ALS), wanneer de wachttijd van 24 maanden eindigt. HI 00801.146. De persoon moet blijven voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor SSDI-uitkeringen, zoals ongehuwd zijn en invalide blijven.

Een persoon die in staat is om weer aan het werk te gaan, kan verzekerd worden op grond van zijn eigen verdiensten en de gebruikelijke regels zouden dan van toepassing zijn op basis van de kwalificatie als verzekerde onder Titel II van de Social Security Act.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.