CIF Sac-Joaquin Section

Tältä siirtokelpoisuussivulta löydät perustietoa siirtokelpoisuudesta, asiakirjoja ja/tai esityksiä, jotka on tarkoitettu Sac-Joaquin Sectionin (SJS) jäsenkoulujen hallintovirkamiehille/urheiluhallinnolle ja vanhemmille. Koulujen henkilökunta ja vanhemmat voivat myös tutustua kaikkiin CIF:n ja SJS:n kelpoisuussääntöihin käyttämällä SJS:n verkkosivuja, jotka löytyvät SJS:n perustuslaista ja yleisistä säännöistä kohdasta 2. artikla (200-sarja) ja 5. artikla (Sääntö 510) – nämä löytyvät välilehdeltä ”Goverance”.

Tehokkain tapa kommunikoida SJS:n kanssa kelpoisuutta koskevissa kysymyksissä on opiskelija-urheilijan urheilujohtajan tai rehtorin kautta. Vanhempien/huoltajien/huoltajien soittaminen CIF:ään kelpoisuusasioissa voi aiheuttaa tarpeetonta viivytystä. Valmentajien ja vanhempien on tehtävä yhteistyötä koulunsa urheilutoimenjohtajan tai rehtorin kanssa oppilasurheilijan kelpoisuuden määrittämiseksi.

Oheinen linkki, jonka on tarjonnut osavaltion CIF, on asiakirja, jossa hahmotellaan siirtokelpoisuutta koskevat säännöt (Tutustu huolellisesti)

Administrative Guidelines for Transfer Eligibility

SIIRTOKELPOISUUSMENETTELYT SIIRTOKELPOISILLE OPISKELIJOILLE

Kaikkien siirtokelpoisten opiskelijoiden on jätettävä siirtokelpoisuuspaperit ja saatava niiden hyväksyntä jaostotoimistosta ENNEN kilpailua. Uusilta fukseilta ei vaadita papereita.

SJS käyttää CIF Homea, verkkopohjaista järjestelmää siirtokelpoisuushakemusten käsittelyyn. Ilmoittautuva (uusi) koulu on vastuussa siirtokelpoisuuspyyntöprosessin käynnistämisestä ja työskentelystä siirtyvän oppilaan/perheen kanssa prosessin saattamiseksi asianmukaisesti päätökseen. Ainoastaan oppilaat, jotka ovat eronneet koulusta ”A” (entinen koulu) ja jotka ovat ilmoittautuneet, tavanneet, valinneet luokkansa uudeksi lukuvuodeksi ja maksaneet mahdollisen takuumaksun (yksityiskoulu) kouluun ”B” (ilmoittautuva/uusi koulu), voivat edetä sähköisessä siirtokelpoisuuslomakeprosessissa.
Ilmoittautuva oppilas ja hänen perheensä tapaavat ilmoittautuvan (uuden) koulun urheiluhallintovirkailijan/urheilutoimenjohtajan ja täyttävät ilmoittautuvan (uuden) koulun toimittaman ”Parent-Student Certification Form” (PSCF) -lomakkeen. Urheilun hallintovirkailijan/urheilujohtajan ja oppilaan/perheen välillä on käytävä keskustelu sen määrittämiseksi, minkä sähköisen kelpoisuushakemuslomakkeen koulun urheilun hallintovirkailijan/urheilujohtajan on täytettävä. (Tärkeä huomautus: Väärän sähköisen kelpoisuushakemuslomakkeen täyttäminen viivästyttää oppilaan kelpoisuuden määrittelyä, koska urheiluhallinnoijan/urheilujohtajan on toimitettava oikea sähköinen kelpoisuushakemuslomake).
Elektroniset kelpoisuushakemuslomakkeet, jotka on vastaanotettu (”odottamassa CIF:n vastausta”) heinäkuun 1.7. ja elokuun 1.8. välisenä aikana, käsitellään vasta elokuun 1.8. mennessä, jolloin 20 arkipäivän käsittelyaika tulee voimaan. Kaikki sähköiset tukikelpoisuudesta luopumispyynnöt käsitellään seuraavan aikataulun mukaisesti:

A. Opiskelijat, jotka aikovat osallistua syksyn urheilulajeihin – 1. elokuuta ja käsitellään päivämääräjärjestyksessä.

B. Opiskelijat, jotka aikovat osallistua talviurheiluun (mutta eivät syysurheiluun) – 15. syyskuuta ja käsitellään päivämääräjärjestyksessä.

C. Kaikki muut opiskelijat, jotka hakevat vapautusta kelpoisuudesta – 15. lokakuuta ja käsitellään päivämääräjärjestyksessä.

Huomautus: Tämä ei estä SJS:n henkilökuntaa työskentelemästä ennen suunniteltuja päivämääriä, mutta se priorisoidaan urheilukauden mukaan, jolloin syksyn urheilijat määritetään ensin.

SJS:n hallintohenkilöstö, joka vastaa siirtokelpoisuuspyyntöjen käsittelystä ja joka voi vastata siirtokelpoisuuteen liittyviin kysymyksiin, on seuraava:
Will DeBoard, apulaiskomissaari ([email protected]) – koulut A-E
Ryan Tos, apulaiskomissaari ([email protected]) – koulut F-N
Michael Garrison, komissaari ([email protected]) – koulut O-Z, kaikki ”Hardship”-pyynnöt, kaikki pyynnöt, joihin liittyy CIF:n sääntöjen 510 mahdollisia rikkomisia, ja kaikki 213-vapautuspyynnöt.
Huomautus: SJS:n henkilökunta voi muuttaa edellä mainittuja tietoja tarpeen mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta.

VANHEMMAT

Es on hyvin epätodennäköistä saapua ilmoittamatta (ilman ajanvarausta) mihinkään kouluun tai SJS:n toimistoon ja odottaa tapaavansa henkilökuntaa tarkastellakseen, keskustellakseen tai aloittaakseen kelpoisuusvaatimusten täyttämisprosessin. Vanhempien/huoltajien/huoltajien on pidättäydyttävä painostamasta aiempaa koulua käsittelemään poikkeuslupahakemuksia; sen sijaan heidän on tehtävä yhteistyötä ilmoittautuvan (uuden) koulun kanssa poikkeuslupahakemusprosessin aikana.

Seuraavat linkit ovat vanhemmille/huoltajille/huoltajille tarkoitettuja apuvälineitä, jotka koskevat siirtokelpoisuutta:

Parent Handbook I – Understanding the Transfer Eligibility Procedure
Parent Handbook II – Understanding the Transfer Eligibility Procedure. Understanding the Transfer Eligibility Appeal Process
Student Brochure – Your High School Eligibility
Parent-Student Certification Form (PSCF)

ELEKTRONIC ELIGIBILITY SUBMISSION PROCESS

Opiskelija ja hänen perheensä tapaavat ilmoittautuvan (uuden) koulun urheilutoimenjohtajan/urheilutoimenjohtajan (joka vastaa CIF-luokituksen poikkeuslupahakemusten tekemisestä) kanssa ja täyttävät ”Vanhempi-opiskelijan vahvistuslomakkeen”.”
Urheilun hallintovirkailija/urheilujohtaja tarkastelee oppilaan ja perheen kanssa kelpoisuusvaihtoehtoja, kuten CIF:n määrittelemän voimassa olevan asuinpaikan vaihdon mukainen kelpoisuus tai siirto, jota ei pidetä CIF:n määrittelemänä voimassa olevana asuinpaikan muutoksena.
CIF:n määrittelemän pätevän asuinpaikan muutoksen (ks. sääntö 206) perusteella oppilaalle voidaan myöntää ”rajoittamaton” asuinpaikkakelpoisuus edellyttäen, että hakemus on totuudenmukainen, täydellinen ja oikea eikä se ole vilpillinen (sääntö 202); entisessä koulussa ei ole kurinpitoseuraamuksia (ks. sääntö 209) tai niitä ei ole vireillä tai niitä ei ole vireillä, ja että CIF:n sääntöjä 206 ja 510 ei ole rikottu (epäasiallinen vaikutusvallan käyttäminen tai urheilulliset motiivit).
Jos siirtoon liittyy CIF:n määrittelemä pätevä asuinpaikan muutos (CIF:n sääntö 207), oppilaille voidaan myöntää kelpoisuus ”rajoittamattomasta” ”rajoitettuun” ”Sit-Out”-säännökseen edellyttäen, että hakemus on totuudenmukainen, täydellinen, oikea eikä se ole vilpillinen (sääntö 202); entisessä koulussa ei ole käytössä tai vireillä kurinpitotoimia (ks. sääntö 209) eikä CIF:n sääntöjen 207 ja 510 (sopimaton vaikutusvalta tai urheilullinen motivaatio) rikkomuksia.
Kun urheiluhallintopäällikkö/urheilujohtaja on päättänyt, mikä sähköinen kelpoisuushakemuslomake on oikea, hän täyttää sähköisen lomakkeen CIF Home -palvelun avulla (vain CIF:n jäsenkoulu käyttää).
Jos oppilas ja perhe väittävät CIF:n määrittelemää voimassa olevaa asuinpaikan muutosta, ennen sähköisen hakemuksen lähettämistä SJS:lle ilmoittautuvan (uuden) koulun PITÄÄ varmistaa, että oppilas on todella muuttanut voimassa olevan asuinpaikan edellisen koulun koulunkäyntialueelta uuden koulun koulun koulunkäyntialueelle ja että hän ilmoittautuu koulunkäyntialueelle viimeistään muuton jälkeisen seuraavan lukuvuoden alussa. SJS:n toimiston hyväksymät hakemukset, joissa oppilas ei ole tehnyt CIF:n määrittelemää pätevää asuinpaikan muutosta, voivat johtaa siihen, että kyseinen oppilas ei ole pelikelpoinen ja että ilmoittautuva (uusi) koulu menettää kilpailut.
Mitä tahansa asiakirjoja, jotka vahvistavat, että CIF:n määrittelemä pätevä asuinpaikan muutos on tapahtunut, EI tarvitse toimittaa sähköisen hakemuslomakkeen mukana. Ilmoittautuva (uusi) koulu on kuitenkin VASTUULLINEN varmistamaan, että CIF:n määrittelemä voimassa oleva asuinpaikan muutos on tapahtunut ja että toimitettu hakemus on täydellinen, totuudenmukainen, täsmällinen, oikea ja virheetön.
Jos kyseessä on rajoitukseton hakukelpoisuus, joka perustuu vaikeisiin olosuhteisiin, kaikki asiaan liittyvät asiakirjat on liitettävä sähköiseen hakemukseen ja toimitettava sen yhteydessä. Sallitut vaikeusolosuhteet sisältyvät CIF:n sääntöön 207.B.(5).c.(viii) (vain luetellut vaikeusolosuhteet voidaan ottaa huomioon).
Vanhempien ja oppilaiden varmennuslomake (510 Pre-Enrollment Contact Affidavit) – Huomaa, että vanhempien, oppilaiden, urheiluhallintoviranomaisten/urheilujohtajien, rehtoreiden ja valmentajien on luettava kaikki lausunnot huolellisesti varmistaakseen, että he allekirjoittavat nämä lausunnot oikein. Kaikesta ennen ilmoittautumista tapahtuvasta yhteydenpidosta on ilmoitettava, jotta SJS voi määrittää yhteydenpidon luonteen CIF:n sääntöjen 510 mukaisesti. Kaikkia osapuolia kehotetaan myös lukemaan CIF:n sääntö 202-Tarkat tiedot, sillä tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa siihen, että opiskelija-urheilija julistetaan jopa kahdeksi vuodeksi kelpaamattomaksi, ja se voi aiheuttaa seuraamuksia ilmoittautuvalle (uudelle) koululle.
Täydellisten sähköisten hakemusten (”Pending CIF Response”) käsittely voi kestää jopa 20 työpäivää siitä, kun ne on vastaanotettu CIF:n/Sac-Joaquinin jaoston toimistossa. Urheilijat EIVÄT OLE KELPOISIA osallistumaan kilpailuun missään urheilulajissa ennen kuin SJS:n toimisto on tehnyt päätöksen ja ilmoittanut siitä ilmoittautuvalle (uudelle) koululle. Oppilaat saavat harjoitella, jos koulun ja liigan säännöt sen sallivat.

MUITA LOMAKKEITA/TIETOJA, JOTKA VOIVAT OLLA HYÖDYLLISIÄ SJS:N JÄSENKOULUILLE JA VANHEMMILLE

Kelpoisuusesitys Handout
CIF Home Review Sheet for Athletic Administrators/Athletic Directors
Transfer Eligibility Flow Chart
Yhteenveto siirtokelpoisuudesta & Siirtosäännöt
Siirtokelpoisuuden esittely/workshop Power Point
Tiedote urheilun siirtosäännöistä
Tiedote urheilun siirtosäännöistä (En espanol)
Sit-Out Provision Dates (2019-20)
Sit-Out Period FAQ
Application for Hardship Waiver Form 213 (other than transfer)
Appeal of Section Decision (appeal for section decision (appeal allowed only for denials based on violation of CIF 207.C ja 510

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.