Přirozená proměnlivost a změna klimatu

Image:Forest field trip.jpgKlima se přirozeně mění v různých měřítkách. Zde se dozvíte některé z aspektů, které ovlivňují proměnlivost klimatu.
Výňatek z publikace Southwest Climate Change Network, kterou napsal Zack Guido, University of Arizona

Obrázek 1. Vliv proměnlivosti klimatu na lesní prostředí. Klima se přirozeně mění v řadě různých měřítek (např. teplotně, srážkově, geograficky). Tyto změny ovlivňují rozšíření druhů, fenologii a migrační vzorce v každém ekosystému. Foto: Chris Schnepf, University of Idaho.

Klima se přirozeně mění v jednotlivých letech. Klima se může měnit i v mnohem delších časových horizontech, od desetiletí po staletí. Změnou klimatu se rozumí posun průměrného stavu určitého klimatického parametru, například teploty nebo srážek. Matematičtějším jazykem řečeno, změna klimatu nastává, když se změní statistické rozdělení klimatické proměnné (Roesch et al. 2005).

Přirozená proměnlivost klimatu označuje kolísání klimatických parametrů způsobené jinými než lidskými silami. Existují dva typy přirozené variability: vnější a vnitřní pro klimatický systém. Vnější vliv na proměnlivost klimatu mají změny slunečního záření, sopečné erupce a změny oběžné dráhy Země kolem Slunce. Tyto procesy jsou hnací silou změn, ke kterým dochází v dlouhých časových obdobích, jako jsou oscilace mezi dobami ledovými a meziledovými. Přirozená proměnlivost je také ovlivňována procesy uvnitř klimatického systému, které částečně vznikají v důsledku interakcí mezi atmosférou a oceánem, jako například v tropickém Tichém oceánu během jevu El Niño. K těmto změnám dochází v kratších časových obdobích, od měsíců po desetiletí. V každém roce může přirozená proměnlivost způsobit, že se klima liší od svého dlouhodobého průměru.

Mezivládní panel pro změnu klimatu používá výraz „změna klimatu“ pro jakoukoli změnu klimatu, která nastala nebo nastane, ať už v důsledku přirozené proměnlivosti nebo lidské činnosti. V populárním použití je však tento výraz často synonymem výrazu „globální oteplování“, který se používá k popisu probíhajícího zvyšování teploty ve světě v souvislosti s emisemi skleníkových plynů ze strany společnosti.

Přepracoval pro eXtension.org Michael Crimmins, University Arizona

Citované odkazy:
Roesch, C., K. Miller, D. Yates a D.J. Stewart. 2006. Climate change and water resources: a primer for municipal water providers (Změna klimatu a vodní zdroje: příručka pro poskytovatele komunální vody). AWWA Research Foundation, Denver, Colorado, a University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), Boulder, Colorado.

Southwest Climate Change Network

Další informace o přirozené variabilitě a změně klimatu:

  • Climate Variability and Change: Základní pojmy
  • Počasí a klima
  • Telekonexe
  • Radiační působení
  • Zvýšený účinek skleníkových plynů
  • Extrémní události

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.