Medicare pro nezletilé

Medicare Set-Aside Blogon 26. října 2010
Vložil

Dotaz:

1) Jak vzniká nezletilým nárok na Medicare?
2) Jak dlouho si zachovávají nárok?
3) Kdy vzniká nárok (tj. automaticky v 18 letech, na základě žádosti nebo kdykoli v průběhu života)?
4) Vzniká jim nárok na základě věku?

NÁROK:

Pro nárok na Medicare (hlava XVIII zákona o sociálním zabezpečení) musí osoba 1) splňovat podmínky pro dávky podle hlavy II zákona o sociálním zabezpečení (dávky SSDI) a 2) splňovat určité další podmínky. Jednotlivec má nárok na dávky SSDI, pokud je pojištěn a je mu 62 let nebo je invalidní podle definice zákona o sociálním zabezpečení (s dalšími výjimkami). Jednotlivec je „plně pojištěn“, pokud do programu přispíval (platil daně na sociální zabezpečení) po dostatečně dlouhou dobu a v poslední době přispíval do programu natolik, že má „status pojištěnce pro případ invalidity“. 42 U.S.C 402. Určité další kvalifikace zahrnují buď dosažení věku 65 let, nebo pokud ještě 65 let nedosáhl, měl nárok na dávky invalidního pojištění nebo dávky dětského pojištění z důvodu invalidity nebo dávky vdovského/vdoveckého pojištění z důvodu invalidity. Pokud jste mladší 65 let, je čekací doba 24 měsíců, pokud se nejedná o postižení v důsledku konečného stádia onemocnění ledvin nebo Lou Gehrigovy choroby (ALS). 42 U.S.C 214 (a) a HI 00801.001.
Fyzická osoba, která trpí onemocněním ledvin v konečném stadiu, má nárok na pojištění Medicare, pokud je nezaopatřeným dítětem (jakéhokoli věku) fyzické osoby, která je plně pojištěna, bez ohledu na to, zda je rodič v důchodu, invalidní nebo zemřelý. 42 U.S.C. 426-1 a HI 00801.001.

Dospělé dítě se zdravotním postižením (které se stalo zdravotně postiženým před dosažením věku 22 let) může získat dávky pro děti se zdravotním postižením (CDB) na základě záznamu o výdělku rodiče, který je výdělečně činný a má nárok na důchodové nebo invalidní dávky nebo který zemřel, pokud jinak splňuje podmínky. Předpisy stanoví: „§ 404.350 Kdo má nárok na dávky pro děti. (a) Obecně. Nárok na dávky dítěte z výdělku pojištěnce, který má nárok na starobní nebo invalidní dávky nebo který zemřel, máte, jestliže: 1) jste dítětem pojištěnce na základě vztahu popsaného v §§ 404.355-404359; 2) jste na pojištěnci závislí, jak je definováno v §§ 404.355-404359.360-404.365; 3) požádáte, 4) jste svobodní a 5) jste mladší 18 let; je vám 18 let nebo více a máte zdravotní postižení, které začalo před dosažením 22 let věku; nebo je vám 18 let nebo více a máte nárok na dávky jako student denního studia, jak je popsáno v § 404.367.“ 20 C.F.R. §404.350.

Jak bylo uvedeno výše, zdravotně postižené dospělé děti mohou pobírat dávky Medicare, pokud mají nárok na dávky SSDI a jsou zdravotně postižené před dosažením věku 22 let, tzv. dávky pro zdravotně postižené děti (childhood disability benefits, CDB). „Dítě“ může mít nárok na dávky SSDI, pokud jeden z jeho rodičů pobírá důchodové nebo invalidní dávky SSDI nebo zemřel poté, co se stal pojištěncem spolu s dalšími uvedenými kvalifikacemi. Tyto dávky se nazývají „dětské“, protože jsou vypláceny na základě záznamu o příjmech rodiče v systému sociálního zabezpečení. Viz http://www.ssa.go/pubs/10026.html.

Na základě vlastního výdělkového záznamu může jednotlivec vždy nakonec získat nárok na dávky Medicare, pokud je schopen pracovat a stane se plně pojištěným a/nebo splňuje ostatní kvalifikace pro dávky SSDI.

DOBA NÁROKU:

Dospělé dítě se zdravotním postižením, které získá nárok na Medicare na základě svého nároku na SSDI a zdravotního postižení, bude pojištěno Medicare tak dlouho, dokud bude zdravotně postižené a svobodné. Pokud je osoba schopna pracovat, je pro příjemce SSDI na základě zdravotního postižení k dispozici zkušební pracovní doba v délce 9 měsíců. Pokud po těchto devíti měsících jednotlivec pokračuje v práci, Medicare mu bude poskytováno jako obvykle po dobu 93 měsíců nebo 7 let a 9 měsíců. Po uplynutí této doby (celkem 8,5 roku) by jednotlivec musel přispívat na pojistné, aby mohl pokračovat v pojištění Medicare, a byl by považován spíše za účastníka než za příjemce. HI 00801.126 a viz http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicare.htm.

NÁROK NA DÁVKY MEDICARE ZAČÍNÁ:

Jak je uvedeno výše, aby dospělé dítě se zdravotním postižením získalo nárok na dávky SSDI, musí být pojištěná osoba, na jejímž výdělku bude nárok založen, v důchodu, být invalidní nebo zemřít. K tomu může dojít kdykoli během života postiženého dospělého dítěte.

Nezletilé dítě však nebude mít nárok na dávky Medicare před dosažením věku 18 let, pokud nemá konečné stadium onemocnění ledvin. Existují některé velmi omezené okolnosti, za kterých může dítě získat nárok před dosažením 18 let věku, ale pojištění je pro tyto děti obvykle zajištěno prostřednictvím jiných federálně financovaných programů, jako je Medicaid a dětské pojistné programy.

Nejdříve by dospělé dítě se zdravotním postižením na základě dávek pro zdravotně postižené děti (CDB) získalo nárok na pojištění ve věku 20 let, pokud se nejedná o postižení na základě Lou Gehrigova onemocnění (ALS), kdy končí 24měsíční čekací doba. HI 00801.146. Jednotlivec musí i nadále splňovat podmínky nároku na dávky SSDI, například být svobodný a zůstat v invaliditě.

Jedinec, který je schopen vrátit se do práce, se může stát pojištěncem na základě vlastního výdělkového záznamu a pak by se uplatnila obvyklá pravidla na základě kvalifikace jako pojištěnec podle hlavy II zákona o sociálním zabezpečení.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.