Injekce metadonu

Co je to za lék?

METADON (METH a done) je lék proti bolesti. Používá se k léčbě silné bolesti. Přípravek se také používá k prevenci abstinenčních příznaků u osob závislých na jiných drogách.

Tento léčivý přípravek může být použit i k jiným účelům; v případě dotazů se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.

ZÁKLADNÍ NÁZEV(y) ZNAČKY: Dolophine

Co mám sdělit svému lékaři dříve, než začnu tento léčivý přípravek užívat?

Potřebuje vědět, zda trpíte některým z těchto stavů:

 • Addisonovu chorobu
 • nádor mozku
 • zneužívání drog nebo závislost na nich
 • onemocnění žlučníku
 • poranění hlavy
 • v minulosti nepravidelný srdeční tep
 • pijete-li často alkohol
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • nízký krevní tlak
 • plicní nebo dýchací onemocnění, jako je astma
 • psychické onemocnění
 • problémy s močením
 • záchvaty
 • žaludeční nebo střevní potíže
 • nemoc štítné žlázy
 • neobvyklá nebo alergická reakce na metadon, jiná opioidní analgetika, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervační látky
 • těhotenství nebo snahu otěhotnět
 • kojení

Jak mám tento přípravek užívat?

Tento léčivý přípravek je určen k injekčnímu podání pod kůži, do svalu nebo do žíly. Obvykle jej podává zdravotnický pracovník v nemocničním nebo klinickém prostředí.

Pokud dostanete tento přípravek domů, budete poučen/a, jak tento přípravek připravit a podat. Používejte přesně podle pokynů. Lék užívejte v pravidelných intervalech. Neužívejte lék častěji, než je předepsáno.

Je důležité, abyste použité jehly a stříkačky odkládal/a do speciální nádoby na ostré předměty. Neodkládejte je do odpadkového koše. Pokud nemáte nádobu na ostré předměty, zavolejte svému lékárníkovi nebo poskytovateli zdravotní péče, aby Vám ji zajistil.

Poraďte se se svým pediatrem ohledně používání tohoto přípravku u dětí. Může být zapotřebí zvláštní péče.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste užil/a příliš mnoho tohoto přípravku, kontaktujte ihned toxikologické středisko nebo pohotovost.

POZNÁMKA: Tento přípravek je určen pouze pro Vás. Nesdílejte tento lék s ostatními.

Co když vynecháte dávku?

Pokud vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve. Pokud je již téměř čas na další dávku, použijte pouze tuto dávku. Neužívejte dvojnásobné nebo další dávky.

Co se může s tímto přípravkem vzájemně ovlivňovat?

Neužívejte tento přípravek s žádným z následujících léků:

 • určitými léky na plísňové infekce, jako je itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol
 • určitými léky na nepravidelný srdeční rytmus, jako je bepridil, bretylium, dronedaron, chinidin
 • cisaprid
 • halofantrin
 • mesoridazin
 • pimozid
 • rasagilin
 • selegilin
 • thioridazin

Tento léčivý přípravek může také interagovat s následujícími léky:

 • alkoholem
 • antihistaminiky na alergii, kašel a nachlazení
 • antivirovými léky na HIV nebo AIDS
 • trioxidem arsenovým
 • atropinem
 • určitými antibiotiky, jako je klarithromycin, erythromycin, gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, pentamidin, telithromycin, rifampin, rifapentin
 • určité léky na úzkost nebo spánek
 • určité léky na problémy s močovým měchýřem jako oxybutynin, tolterodin
 • určité léky na rakovinu jako dasatinib, lapatinib, sunitinib, vorinostat
 • určité léky na depresi jako amitriptylin, desipramin, fluoxetin, sertralin
 • určité léky na nepravidelný srdeční rytmus jako amiodaron, disopyramid, flekainid, prokainamid, propafenon, sotalol
 • určité léky na malárii jako chlorochin, meflochin
 • určité léky proti migréně jako almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
 • určité léky proti nevolnosti nebo zvracení jako dolasetron, droperidol, granisetron, ondansetron
 • určité léky na záchvaty jako karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon
 • určité léky na žaludeční potíže jako dicyklomin, hyoscyamin
 • určité léky na cestovní nevolnost jako skopolamin
 • určité léky na Parkinsonovu chorobu jako benztropin, trihexyfenidyl
 • flukonazol
 • obecná anestetika jako halotan, isofluran, methoxyfluran, propofol
 • haloperidol
 • ipratropium
 • linezolid
 • lokální anestetika jako lidokain, pramoxin, tetrakain
 • MAOI jako Marplan, Nardil a Parnate
 • léky, které uvolňují svaly při chirurgických zákrocích
 • methylenová modř
 • oktreotid
 • další léky, které prodlužují QT interval (způsobují poruchy srdečního rytmu) jako dofetilid, ziprasidon
 • jiné narkotické léky proti bolesti nebo kašli
 • peginterferon alfa-2b
 • fenothiaziny jako chlorpromazin, prochlorperazin
 • ranolazin
 • takrolimus
 • vardenafil

Tento seznam nemusí popisovat všechny možné interakce. Předejte svému lékaři seznam všech léků, bylin, volně prodejných léků nebo doplňků stravy, které užíváte. Sdělte mu také, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte nelegální drogy. Některé položky se mohou s Vaším lékem vzájemně ovlivňovat.

Na co si mám dát pozor při užívání tohoto léku?

Sdělte svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi, pokud Vaše bolest neustupuje, pokud se zhoršuje nebo pokud máte nový nebo jiný typ bolesti. Může se u Vás vyvinout tolerance na lék. Tolerance znamená, že k úlevě od bolesti budete potřebovat vyšší dávku léku. Tolerance je normální a očekává se, pokud tento lék užíváte dlouhodobě.

Nepřestávejte náhle užívat lék, protože by se u Vás mohla objevit závažná reakce. Vaše tělo si na lék zvykne. To NEznamená, že jste na něm závislý(á). Závislost je chování související se získáním a užíváním léku z jiného než lékařského důvodu. Pokud máte bolest, máte lékařský důvod užívat léky proti bolesti. Lékař vám řekne, kolik léku máte užívat. Pokud bude lékař chtít, abyste lék přestali užívat, bude dávku časem pomalu snižovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům.

Existují různé typy narkotických léků (opiátů). Pokud užíváte více než jeden typ současně nebo pokud užíváte jiný lék, který také způsobuje ospalost, můžete mít více nežádoucích účinků. Předejte svému lékaři seznam všech léků, které užíváte. Lékař Vám řekne, kolik léků máte užívat. Neužívejte více léku, než je předepsáno. Pokud máte problémy s dýcháním nebo neobvyklou ospalost, zavolejte si pomoc na pohotovost.

Můžete být ospalý/á nebo mít závratě. Neřiďte, nepoužívejte stroje ani nedělejte nic, co vyžaduje duševní bdělost, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí. Nevstávejte ani se rychle neposazujte, zejména pokud jste starší pacient. Tím snížíte riziko závratí nebo mdlob. Alkohol může ovlivnit účinek tohoto přípravku. Vyhněte se alkoholickým nápojům.

Tento léčivý přípravek způsobuje zácpu. Snažte se mít stolici alespoň každé 2 až 3 dny. Pokud nebudete mít stolici po dobu 3 dnů, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

Může Vám vyschnout v ústech. Pomoci může žvýkání žvýkačky bez cukru nebo cucání tvrdých bonbonů a pití velkého množství vody. Pokud potíže nezmizí nebo jsou závažné, kontaktujte svého lékaře.

Ženy by měly informovat svého lékaře, pokud si přejí otěhotnět nebo si myslí, že by mohly být těhotné. Existuje možnost závažných nežádoucích účinků na nenarozené dítě. Poraďte se se svým lékařem o výhodách a rizicích kojení během užívání tohoto přípravku. Tento léčivý přípravek přechází do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem, pokud plánujete začít nebo ukončit užívání tohoto přípravku během kojení nebo pokud plánujete kojení ukončit.

Jaké nežádoucí účinky mohu při užívání tohoto přípravku zaznamenat?

Nežádoucí účinky, které byste měla co nejdříve hlásit svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi:

 • alergické reakce, jako je kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů nebo jazyka
 • problémy s dýcháním
 • zmatenost
 • známky a příznaky nebezpečné změny srdeční činnosti nebo srdečního rytmu, jako je bolest na hrudi; závratě; rychlý nebo nepravidelný srdeční tep; bušení srdce; pocit na omdlení nebo závratě, pády; problémy s dýcháním
 • známky a příznaky nedostatečnosti nadledvin jako nevolnost; zvracení; ztráta chuti k jídlu; únava; slabost; závratě; nízký krevní tlak
 • známky a příznaky nízkého krevního tlaku jako závratě; pocit na omdlení nebo závratě, pády; neobvyklá slabost nebo únava
 • příznaky a symptomy serotoninového syndromu jako rozrušení; zmatenost; průjem; rychlý nebo nepravidelný srdeční tep; svalové záškuby; ztuhlé svaly; potíže s chůzí; zvýšené pocení; vysoká horečka; záchvaty; třesavka; zvracení
 • problémy s močením nebo změna množství moči

Nežádoucí účinky, které obvykle nevyžadují lékařskou pomoc (pokud přetrvávají nebo jsou obtěžující, oznamte to svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi):

 • zácpa
 • suchá ústa
 • nevolnost, zvracení
 • bolest, zarudnutí nebo podráždění v místě vpichu
 • únava

Tento seznam nemusí popisovat všechny možné nežádoucí účinky. O nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem. Nežádoucí účinky můžete hlásit FDA na telefonním čísle 1-800-FDA-1088.

Kde mám lék uchovávat?

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento léčivý přípravek může být zneužit. Lék uchovávejte na bezpečném místě, aby byl chráněn před odcizením. O tento léčivý přípravek se s nikým nedělte. Prodej nebo darování tohoto léku je nebezpečné a v rozporu se zákonem.

Pokud tento lék používáte doma, budete poučen/a, jak tento lék uchovávat. Nepoužitý lék po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku vyhoďte. Nepoužitý lék a použitý obal pečlivě zlikvidujte. Domácí zvířata a děti mohou být poškozeny, pokud najdou použité nebo ztracené obaly.

POZNÁMKA: Tento list je souhrnem. Nemusí zahrnovat všechny možné informace. Máte-li otázky týkající se tohoto léčivého přípravku, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo poskytovatelem zdravotní péče.

Sdílet Facebook Twitter LinkedIn E-mail Tisk

Získat užitečné, užitečné a relevantní informace o zdraví + wellness

enews

Cleveland Clinic je neziskové akademické lékařské centrum. Reklama na našich stránkách pomáhá podporovat naše poslání. Nepodporujeme produkty nebo služby jiné než Cleveland Clinic. Zásady

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.