Habitat Use by Arboreal Mammals along an Environment Gradient in North-eastern Victoria

Abstract

Celkem 1487 pozorování devíti druhů stromových savců, Acrobates pygmaeus, Phascolarctoscinereus, Petauroides volans, Petaurus australis, P. breviceps, P. norfolcensis, Pseudocheirusperegrinus,Trichosurus caninus a T. vulpecula, bylo provedeno během průzkumu fauny obratlovců severovýchodní Victorie. Využívání stanovišť jednotlivými druhy bylo zkoumáno ve vztahu k osmi typům lesů, které se vyskytují podél environmentálního gradientu od míst ve vysokých nadmořských výškách s vysokým ročním úhrnem srážek až po místa v suchých vnitrozemských a říčních nivách. Dřevožijní savci nebyli rovnoměrně rozděleni mezi jednotlivé lesní typy. Tři druhy (P. australis, P. volans a T. caninus) byly vázány především na vlhké vysoké lesy; dva druhy (P. norfolcensis a T. vulpecula) byly vázány především na sušší lesy a lesní porosty v podhůří; zbývající tři druhy (A. pygmaeus, P. breviceps a P. peregrinus) se vyskytovaly roztroušeně ve všech lesích. Složení společenstva stromových savců se měnilo podél gradientu prostředí, ale druhy vykazovaly spíše postupné změny početnosti s typem lesa než výrazné diskontinuity v distribuci. Nejvyšší celkové četnosti výskytu stromových savců byly v lesích, kde typicky převládá směs eukalyptových druhů. K popisu využívaných mikrostanovišť byla použita poloha při prvním spatření zvířete a relativní výška v lesní vrstvě. Obecně lze říci, že mikrostanoviště obsazená jednotlivými druhy odpovídají rozmístění jejich známých potravních zdrojů.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.