Bible Commentaries

Verses 1-29

Žalmy 118:1. Děkujte Hospodinu, že je dobrý, neboť jeho milosrdenství trvá navěky

Tady je stálý důvod k díkůvzdání. I když nemusíme být vždy zdraví, ani se nám nemusí vždy dařit, přesto je Bůh vždy dobrý, a proto vždy existuje dostatečný argument pro vzdávání díků Jehovovi. To, že je v podstatě dobrý Bůh, že nemůže být jiný než dobrý, by mělo být pramenem, z něhož by měly neustále vytékat ty nejbohatší chvály.

Palms 118,2-3. Ježíš je dobrý Bůh. Ať nyní Izrael říká, že jeho milosrdenství trvá navěky. Áronův dům ať nyní řekne, že jeho milosrdenství trvá navěky.

Ti byli zvlášť vyčleněni pro Boží službu, a proto tam, kde je mnoho dáno, je mnoho očekáváno. Áronův dům tedy musí mít zvláštní nádech vděčnosti, a i když si my, kteří kážeme evangelium, nenárokujeme žádný druh kněžství, přece jen, pokud by někdo měl vést napětí vděčnosti, měli by to být ti, kdo neustále slouží Bohu.

Pal 118,4. Všichni, kdo slouží Bohu, jsou vděční. Ať nyní říkají ti, kdo se bojí Hospodina, že jeho milosrdenství trvá navěky.

Ať to říkají všichni, ať to nyní říkají všichni, ať to říká každý sám za sebe: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

Psalms 118,5. V úzkosti jsem vzýval Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a usadil mě na velkém místě.

Myslím, že mnozí z nás by si mohli udělat právě takový zápis a ne jednou, ale mnohokrát v životě by mohli říci: „V úzkosti jsem vzýval Hospodina“. Prošli jsme mnoha zkouškami, ale máme slitovnici, ke které se můžeme vždycky uchýlit, a Boha, který je vždycky připraven vyslyšet volání svých soužených.

Ps 118,6. Vždycky jsme byli připraveni vyslyšet volání svých soužených. Hospodin je na mé straně, nebudu se bát, co mi může člověk udělat?“

Minulost nám vždy dává jistotu pro budoucnost, neboť máme co do činění se stejným neměnným Bohem, a proto můžeme očekávat, že od něho budeme mít stejné jednání.

Psalms 118,7-8. „Hospodin je na mé straně. Hospodin se podílí na mém díle s těmi, kdo mi pomáhají, proto uvidím svou touhu na těch, kdo mě nenávidí. Lépe je důvěřovat Hospodinu než důvěřovat člověku.

Je jeden text, který jsem ještě nikde neviděl vyvěšený. Máte ve svých domech a školních třídách osvětlené texty a tak dále, ale myslím, že jsem nikdy neviděl tento: „Prokletý je ten, kdo doufá v člověka a činí tělo svou paží.“ Nebo tento jiný: „Přestaňte, vy, od člověka, jehož dech je v jeho chřípí, neboť za co má být považován?“ A jsem si jist, že není potřebnějšího učení Písma než toto, ať už se týká velkých lidí nebo malých lidí, ať už se týká mužů významných nebo těch z vašeho rodinného kruhu. „Lépe je důvěřovat Hospodinu než důvěřovat člověku.“

Ps 118,9. „Je lepší důvěřovat Hospodinu než důvěřovat člověku.“

Ps 118,9. Je lepší důvěřovat Hospodinu než důvěřovat knížatům.

Je to ušlechtilejší, je to příjemnější zdravému rozumu, povede to k lepším výsledkům. Bůh si lépe zaslouží naši důvěru než pozemská knížata – dokonce i ta nejlepší z nich.

Ps 118,10. Věřte, že Bůh si zaslouží naši důvěru více než knížata. Všechny národy mě obklíčily, ale ve jménu Hospodinově je zahubím.

To se může vztahovat na Davida, ale lépe to platilo na Krista, kolem něhož se shlukli Židé i pohané, ale on nad nimi zvítězil.

Palms 118,11-12. Obklíčili mě, ano, obklíčili mě, ale ve jménu Hospodinově je zahubím. Obklíčili mě jako včely, uhasnou jako oheň trní, neboť ve jménu Hospodinově je vyhladím.

Trní pěkně plápolá, praská a prská, ale brzy zhasne docela. „Neboť ve jménu Hospodinově je zahubím.“ Takto můžeme čelit svým duchovním nepřátelům, pokušením, zkouškám, světu, hříchu, smrti, peklu, Jehovovo jméno bude naší silou. „In hoc signo vincit,“ řekl jeden starý – „Tímto znamením vítězíš.“ A tak tímto znamením vítězíme i my skrze Beránkovu krev.

Ps 118,13. Tvrdě jsi na mne útočil, abych padl, ale Hospodin mi pomohl.

Toto vyvrátí všechny útoky našich nejzuřivějších nepřátel – „Ale Hospodin mi pomohl.“

Palms 118,14-15. Hospodin je má síla a píseň, stal se mou záchranou. Hlas radosti a spásy je v příbytcích spravedlivých, Hospodinova pravice činí chvályhodně.

Kde přebývá Boží lid, tam je hlas radosti. Jejich rodinná modlitba posvěcuje dům svými radostnými tóny. I tehdy je v domě soužení a zármutek, přesto tam rezignace stále působí radost a veselí; a kdyby radost na chvíli odešla, přesto spása nikdy neodejde. „Dnes přišlo spasení do tvého domu.“ Jsi-li nyní obráceným člověkem, nikdy už neodejde. Je to trvalá bytost: je v příbytcích spravedlivých.

Ps 118,16-17. Vždyť je to spasení. Hospodinova pravice je vyvýšená, Hospodinova pravice si počíná statečně. Nezemřu, ale budu žít a zvěstovat Hospodinovy skutky.

Někteří se domnívají, že tento žalm složil Ezechiáš po své nemoci a po zničení Senacheribova vojska. Může to tak být. Kromě Ezechiáše ho použili mnozí, kteří nezapomněli, že jsou to slova Viklefa, která použil, když kolem jeho umírajícího lůžka přišli mniši s modlitbami, Otčenášem a kříži a naléhali na něj, aby činil pokání, a on řekl: „Nezemřu, ale budu žít a zvěstovat Hospodinovy skutky.“ A skutečně tak učinil.

Palms 118,18. Hospodin mě těžce trestá, ale smrti mě nevydal.

To může říci mnoho jeho nejlepších dětí, neboť „koho Hospodin miluje, toho trestá“. „Pán mě trestá těžce, ale nevydal mě smrti“. Vy, kteří jste se uzdravili z nemoci, zde je píseň pro vás. Vy, kteří jste především nebyli vydáni svým hříchům a spravedlivému trestu za ně, zde je hudba pro vás: „Nevydal mě druhé smrti, což mohl učinit.“

Ps 118,19-20. Otevřete mi brány spravedlnosti: Vejdu do nich a budu chválit Hospodina: Tato Hospodinova brána, do níž vcházejí spravedliví.

Předpokládám, že ten, kdo tato slova pronesl, prošel krásnými branami chrámu.

Psalms 118,21. „Vejdu do nich a budu chválit Hospodina. Budu tě chválit, neboť jsi mě vyslyšel a stal ses mým spasením.

Budoucnost, minulost, přítomnost – vše plné požehnání.

Psalms 118,22-24. Kámen, který stavitelé odmítli, se stal úhelným kamenem. To je Hospodinovo dílo; v našich očích je to podivuhodné. Toto je den, který učinil Hospodin; budeme se z něho radovat a jásat.

Toto se sice vztahuje na sobotu, ale platí to pro každý den a pro každý den, který Bůh zvláště oslaví tím, že mnohé vysvobodí.

Psalms 118,25-27. Zachraň nyní, prosím tě, Hospodine; Hospodine, prosím tě, sešli nyní blahobyt. Požehnaný, kdo přichází ve jménu Hospodinově; požehnali jsme vám z Hospodinova domu. Bůh je Hospodin, jenž nám ukázal světlo; svážeme oběť provazy až k rohům oltáře.

Je to král vracející se z vítězství a uzdravený z nemoci. Přináší svou oběť s díkůvzdáním, jak se sluší na každé Boží dítě, a tam je připravena přivázaná k oltářním rohům.

Ps 118,28-29. Všichni jsou připraveni ji přinést. Ty jsi můj Bůh a já tě budu chválit, ty jsi můj Bůh, já tě budu vyvyšovat. Děkujte Hospodinu, že je dobrý, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.