2020 GNGHS Junior Book Awards

2020 GNGHS Junior Book Awards

Třída 2021

St. Michael’s College Award – Akademické úspěchy – studenti dosahují většinou jedniček a dvojek v předmětech s vyznamenáním, AP, IB nebo Dual Enrollment a jsou členy National Honor Society nebo ekvivalentní organizace s vyznamenáním. Gratulujeme Amelii Cobbové!!!

Univerzita svatého Tomáše – nekanadský občan, který absolvuje GNGHS v roce 2021 a prokázal angažovanost v oblasti sociální spravedlnosti a pomoci světu (např. lidem, zvířatům, životnímu prostředí, umění, kultuře atd.). Prokázaný zájem o bakalářské studium (humanitní vědy, společenské vědy, výtvarné umění). V ideálním případě se tento kandidát zajímá o globální záležitosti a je otevřený studiu mimo Spojené státy. Silná schopnost akademického psaní (jsme celostátně hodnoceni studenty za výuku silných dovedností psaní). Gratulujeme Gabrielle Semyk!“

University of Rochester – Is proud to present the following awards to the following Juniors:

Bausch + Lomb Honorary Science Awards: Vysoký prospěch a přísnost v hodinách přírodních věd a matematiky. Pozitivní přínos pro svou školu a v rámci širší komunity. Gratulujeme Tiffany Ha!

Cena Fredericka Douglasse a Susan B. Anthonyové: Prokázané odhodlání porozumět obtížným společenským otázkám a zabývat se jimi, vůdčí schopnosti a odhodlání k činnosti v komunitě, dobré známky a přísné předměty v humanitních a společenských vědách. Gratulujeme Cordelii Lambertové!

Cena George Eastmana pro mladé lídry: Silné zkušenosti s vedením ve škole a v komunitě, Vysoké známky a náročné kurzy, Rozsáhlé zapojení do mimoškolních aktivit. Gratulujeme Samuelu Tibbettsovi!

Cena společnosti Xerox za inovace a informační technologie: Silný zájem o inovace a/nebo informační technologie a vysoká úroveň úspěchů v této oblasti. Seznámení se s novými technologiemi mimo školu, např. snaha o seriózní pracovní příležitosti v místních laboratořích nebo v průmyslu, Vedení ostatních studentů k novým přístupům ke starým problémům (např. podnikatelské plány pro získávání finančních prostředků, inovativní komunitní práce, mimoškolní aktivity a nejlepší využití interních komunikačních nástrojů, jako jsou chat a blogy). Gratulujeme Amelii Cobbové!“

Elmira College – Cena Key Award se uděluje studentovi nižšího ročníku, který má studijní průměr minimálně 3,0 (stupnice 4,0); prokázal vynikající vedení školy a komunity a má zájem o akademický program nabízený Elmira College. Gratulujeme Margaret Austinové!“

Rochester Institute of Technology – Computing Medal and Scholarship Program: Tento program oceňuje jednoho muže a jednu ženu z mladšího ročníku, kteří se vzdělávají podle přísných osnov pro přípravu na vysokoškolské studium; umístili se v prvních 10 procentech svého mladšího ročníku; jsou aktivními a angažovanými členy své školy a/nebo komunity; a prokázali zájem a schopnosti v oblasti výpočetní techniky. Důkazem zájmu a schopností v oblasti výpočetní techniky mohou být: vynikající známky v předmětech souvisejících s výpočetní technikou, dokončení školního nebo komunitního projektu, který prokazuje vysokou úroveň znalostí nebo zkušeností v oblasti výpočetní techniky. Například konstrukce hardwaru, vývoj softwaru, tvorba webových stránek, multimediální prezentace a počítačová grafika, využití výpočetní techniky na vysoké úrovni v jiných oblastech, jako je obchod, věda, matematika, umění, design, film, animace nebo fotografie. Gratulujeme Keeganu Brooksovi a Nitacii Straitové!

Rochester Institute of Technology – Innovation and Creativity Award and Scholarship Program: Tento program oceňuje jednoho muže a jednu ženu z mladšího ročníku, kteří: jsou aktivními a angažovanými občany ve své škole a/nebo komunitě, prokazují vynikající úspěchy v oblasti inovací, kreativity nebo podnikání. Mezi příklady patří: Inovativní využití technologií v oblastech, jako je obchod, věda, matematika, umění, řemesla, design, film, animace nebo fotografie; Vypracování inovativních řešení problémů, jako je založení vlastního podniku, inovativní práce pro komunitu nebo rozsáhlé zapojení do aktivit souvisejících s udržitelností a životním prostředím; Vytvoření nového nebo jedinečného projektu v oblasti umění, řemesel, designu, filmu, animace nebo fotografie s využitím divergentního myšlení, představivosti a/nebo riskování. Gratulujeme Kyle Martellovi a Megan Thompsonové!

Harvardova univerzita – Ocenění vynikajících středoškolských studentů, kteří vykazují všeobecné vynikající výsledky a vysoký charakter. Gratulujeme Maye Hutchingsové!

Wellesley College – Knižní cena Wellesley College se uděluje mladé ženě vybrané pro její inteligenci, odhodlání, motivaci a úspěch. Měly by být viditelnými členkami své školy a komunity. Především by však měly být akademickými lídry na svých středních školách. Gratulujeme Ruby Pfeifleové!“

Smith College – Smith College Book Award se uděluje vynikající mladé studentce, která je příkladem akademických úspěchů, vůdčích vlastností a zájmu o druhé, jimiž se vyznačují tisíce žen, které Smith College absolvovaly. Požádali jsme střední školy, aby nominovaly jednu dívku z první desetiny juniorského ročníku, která ztělesňuje tyto vlastnosti a slouží jako příklad vzdělanosti a služby společnosti. Gratulujeme Gratulujeme Isabelle Castrucciové!“

Russell Sage College – Student Sage Award: Kandidáti by měli být akademickými a společenskými vůdci, kteří dělají ze školy vzrušující, kreativní a poutavé místo pro učení, vedou debaty o kritických otázkách a mají silné komunikační schopnosti. Kandidáti by měli být špičkovými studenty, kteří si ve svých akademických pracích udržují průměr B (nebo lepší), a to pouze. (matematika, přírodní vědy, dějepis, angličtina a jazyky). Kandidáti by měli „převést své znalosti do praxe“ a být studenty, kteří se aktivně zapojují do dění v komunitě; měli by být schopni vyvažovat četné aktivity s nadšením a vůdčími schopnostmi; měli by být oddáni vedení školy/komunity způsobem, který zlepšuje její blaho, růst a komunikaci; měli by být motivováni sloužit a inspirovat ostatní k rozvoji a růstu. Gratulujeme Cordelii Lambertové!“

Wells College – Wells College 21st Century Leadership Award se uděluje špičkovým akademickým pracovníkům, kteří mají vášeň a integritu potřebnou k tomu, aby se stali úspěšnými lídry. Kvalifikovaný kandidát musí mít kumulativní průměr známek 85 % a prokázat vůdčí schopnosti a/nebo potenciál prostřednictvím školních a komunitních aktivit. Gratulujeme Sophii Robinsonové!“

Williams College – Program Williams College Book Award je určen k podpoře intelektuální excelence a k ocenění úspěchů studentů. Kniha je udělována středoškolskému juniorovi, který prokázal intelektuální vůdčí schopnosti a významně přispěl k mimoškolnímu životu své školy. Gratulujeme Riley Websterové!!!

Bostonská univerzita – Boston University Wheelock’s High School Junior Book Award: Nominovaní musí být junioři; musí projevovat nadání a/nebo zájem o oblast vzdělávání, lidského rozvoje, sociální spravedlnosti nebo obhajoby zájmů mládeže; musí prokázat vůdčí schopnosti a/nebo závazek ke službě; a musí mít kumulativní průměr 3,5 nebo vyšší. Gratulujeme Julie Sanborn!

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.